Archív časopisov

Rok vydania:

2017
2016
2015

Newslab 2017/2

 • Poruchy plodnosti: imunologické príčiny a možnosti liečebného ovplyvnenia
 • Prvé skúsenosti so stanovením degalaktozylovaného IgA1 v diagnostike a monitorovaní pacientov s IgA nefropatiou
 • Využitie autovakcín v liečbe chronických a recidivujúcich kolpitíd
 • Infekcie bedrových endoprotéz
 • Neinvazívne markery pečeňovej fibrózy

Detail časopisu

Newslab 2017/1

 • Pseudoglandulárny névus – zriedkavá morfológia melanocytového névu (case report)
 • Diferenciálna molekulová diagnostika mnohopočetného myelómu a Waldenströmovej makroglobulinémie
 • Molekulová analýza prognosticky významných markerov chronickej lymfocytovej leukémie
 • Výskyt kmeňov Streptococcus pneumoniae pri zápalových ochoreniach horných dýchacích ciest detí v predškolskom veku a ich rezistencia na antibiotiká
 • Malígny melanóm – nové aspekty výskumu

Detail časopisu

newslab 2016/2

 • Pľúcna aspergilóza
 • Infekcie vyvolané cytomegalovírusom – diagnostika a terapia
 • Dlhodobá molekulová remisia ako predpoklad úspešného tehotenstva u pacientok s chronickou myelocytovou leukémiou
 • Aberácie chromozómu 11 u pacientky s akútnou myeloidnou leukémiou – kazuistika
 • Nové biomarkery v diagnostike IgA nefropatie

Detail časopisu

newslab 2016/1

Biochémia

 • Biochemické zápalové markery
 • Biochemické vyšetrenia pri ochoreniach pečene
 • Biochemická diagnostika pri ochoreniach GIT
 • Hypoglykémie
 • Urolitiáza ako následok metabolických ochorení
 • Indikácie a použitie nádorových markerov v klinickej praxi
 • Monoklonové gamapatie – laboratórne vyšetrenia v diagnostike a monitorovaní
 • Hormóny v diagnostike porúch reprodukčných funkcií
 • Likvorová diagnostika ochorení postihujúcich nervový systém
 • Stanovenie stopových prvkov v krvnom sére

Genetika

 • Hodnotenie odpovede na liečbu u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou liečených s inhibítormi tyrozínkinázy
 • Hormóny v diagnostike porúch reprodukčných funkcií

Hematológia

 • Anémie – laboratórna diagnostika najčastejšie sa vyskytujúcich anémií
 • Laboratórna a hematologická technika

Imunológia

 • Paraneoplastické neurologické syndrómy a in vitro diagnostika onkoneuronálnych protilátok

Detail časopisu

newsLab 2015/1

GENETIKA

 • Doba laboratórna
 • Odysea čítania DNA
 • Komparatívna genómová hybridizácia: úvod do metodiky
 • Sekvenovanie novej generácie a jeho využitie v klinickej genetike
 

BIOCHÉMIA

 • Stanovenie stopových prvkov v krvnom sére
 • Stanovenie α-tokoferolu (vitamín E) v sére kvapalinovou chromatografiou
 • s trojitým kvadrupólom (LCMSMS)
 • Analýza močových konkrementov a jej cesta do Európy
 

IMUNOLÓGIA

 • Nové autoprotilátky v diagnostike autoimunitných myopatií
 • Využitie prietokovej cytometrie pri stanovení prognostických markerov
CD38 a ZAP-70 u pacientov s B-CLL  

CYTOLÓGIA A PATOLÓGIA

 • Mucinózne karcinómy ovária – novinky v diagnostike z pohľadu patológa

Detail časopisu

Zobraziť viac