O nás

Newslab – recenzovaný časopis laboratórnej medicíny

 

Prináša najnovšie poznatky z vedy a výskumu. Keďže našou snahou je vytvoriť úzke prepojenie medzi aplikovaným výskumom a praxou, na stránkach Newslabu poskytujeme priestor aj na odborné publikácie kolegov z akademickej pôdy, prezentujúce najnovšie poznatky z vedeckovýskumnej činnosti.

Má pridelenú citačnú skratku, čo v praxi znamená, že autorom sa ich príspevky započítavajú do publikačnej činnosti. Zároveň je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS) a citácie sú spracované v CiBaMed. Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.

Vychádza v tlačenej a elektronickej podobe.

Na informačné a nekomerčné účely je dovolené články, uverejnené v publikácii Newslab, voľne a bezplatne sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, prehľadávať a odkazovať na ne. Je však potrebné, ak je to podľa spôsobu použitia možné, uvádzať ich autora a zdroj. Použitie článkov na iné účely a iným spôsobom je možné len so súhlasom vydavateľa.

 

Pridajte sa k autorom vedeckého časopisu newslab!

 
Chcete prispieť svojím článkom do recenzovaného odborného časopisu newslab, ktorý prináša najnovšie poznatky z vedy a výskumu v laboratórnej medicíne? Radi privítame aj vaše príspevky.

Newslab má pridelenú citačnú skratku, čo v praxi znamená, že autorom sa ich príspevky započítavajú do publikačnej činnosti. Zároveň je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS) a citácie sú spracované v CiBaMed. Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním i jazykovou korektúrou. Časopis vychádza v tlačenej aj elektronickej podobe.

 

 

 

 

Vydáva: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Vydavateľstvo: A-medi management

ISSN: 2454-0021(online)
ISSN: 1338-9661(tlačené vydanie)

Registrácia MK SR: pod číslom EV 5164/15

Periodicita: 2x ročne

Počet strán: 70 – 100

Náklad: cca 5000 ks

Distribúcia: odborné inštitúcie, knižnice, lekári rôznych odborností, spolupracujúci s MEDIREX GROUP

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Newslab

 

Záujemcovia o publikovanie (zaslanie príspevku)

 

Radi privítame aj príspevky externých autorov. Posielajte ich na e-mailovú adresu  redakcia@newslab.sk. O ich zaradení do časopisu rozhodne redakčná rada.

 

Redakčná rada

 

Predseda:

RNDr. Elena Tibenská, PhD.

e-mail: elena.tibenska@medirex.sk

tel.: +421 2 208 29 317

Členovia:

MUDr. Peter Bohuš

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.

MUDr. Ján Lazúr

MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.

MUDr. Katarína Schenková

Mgr. Peter Baráth, PhD.

MUDr. Pavol Janega, PhD.

RNDr. Daniela Hučková

RNDr. Ján Radvánszky, PhD.

RNDr. Renata Lukačková

MUDr. Adriana Krajčíková

 

Výkonné redaktorky:

Mgr. Slavomíra Šindelářová

PhDr. Mária Žeglenová

 

Záujem o inzerciu:

Mgr. Slavomíra Šindelářová

e-mail: redakcia@newslab.sk

tel.: +421 2 208 209 126

mobil: +421 918 321 046

Záujem o odber časopisu

Mgr. Slavomíra Šindelářová

e-mail: redakcia@newslab.sk

tel.: +421 2 208 209 126

mobil: +421 918 321 046