Pre autorov

Pokyny pre autorov časopisu Newslab

 

Časopis Newslab prináša najnovšie poznatky z vedy a výskumu v laboratórnej medicíne.

 

RUBRIKY

Pôvodné práce

Maximálny rozsah je 6 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac 6 obrázkami (grafmi, tabuľkami). V prípade spracovávania obsiahlejšej témy je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Členenie: abstrakt v slovenskom aj anglickom jazyku, úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia, záver, literatúra.

 

Prehľadové práce

Maximálny rozsah je 6 strán s najviac 6 obrázkami.

 

Kazuistiky

Maximálny rozsah je 5 strán. Členenie: abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

 

Rôzne

Reakcie na články, na výsledky štúdií, referovanie o účasti na významných kongresoch, novinky z oblasti výskumu, správy z odborných podujatí. Maximálny rozsah sú 2 strany.

 

Každý článok podlieha odbornému recenznému posudzovaniu a jazykovej korektúre.

 

SPRACOVANIE RUKOPISU

 • Píšte na celú šírku riadkov (ENTER používajte až na konci odstavcov).
 • Používajte písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.
 • Neupravujte text do stĺpcov – nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce.
 • Text čleňte na menšie prehľadnejšie odseky, môžu byť aj podnadpisy pre lepšiu prehľadnosť.
 • Zátvorky sú vždy okrúhle ( ).
 • Rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená I, O.
 • Skratky vysvetlite vždy pri ich prvom použití.
 • Súčasťou článku je portrétová fotografia autora.

 

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

Výstižný názov práce, mená a priezviská autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy.

Súhrn/abstrakt – stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov.

Kľúčové slová – maximálne 5 slov.

Anglický preklad – názov práce, súhrn, kľúčové slová.

Vlastný text – ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte jpg. Grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri fotodokumentácii posielajte len kvalitné originály. Každú prílohu označte číslom, pod ktorým sa uvádza v texte.

Pri dodatočnej oprave obrázkov a grafov – opravte ich vo svojom originálnom súbore a opravený súbor pošlite do redakcie.

Použitá literatúra – bibliografické citácie upravte podľa medzinárodného štýlu JAMA/AMA.

 

Citácie

Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:

 1. Webb MJ. Chirurgia v gynekologickej onkológii – včera, dnes a zajtra. Gynekol prax 2003; 1(1): 29-34.
 2. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338.
 3. Kistner RW. Gynecology. Principles and Practice. 3rd Ed. Chicago: Year Book Medical Publisher 1979. 823p.
 4. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.
 5. Rodička a novorodenec 2000. Zdravotnická statistika, ÚZIS ČR 2001. 127.
 6. http/www.nspnz.sk/neonatal/priority.htm.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja – treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

 

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

 

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

 

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde zverejnené alebo odoslané na publikovanie inému časopisu.

 

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.