Abstract:

Giardia duodenalis is one of the most common intestinal parasites of animals and humans worldwide. In our study, we report the incidence of G. duodenalis in children from the majority and minority populations of various age categories. We collected 168 stools from the L. Pasteur University Hospital in Košice and 78 stools from the Medical Center in Medzev, total 246. We examined the faecal samples to prove the propagative stages of parasites by the flotation method according to Kozák-Magrová and Faust at the Institute of Parasitology UVLF in Košice. Microscopically positive samples of Giardia cysts (12/246) were used for genotyping the Giardia assemblages using tpi, bg and gdh genes. Zoonotic assemblages A (5/12) and B (7/12) were identified.

Keywords: giardiasis, intestinal parasites, children

*All tables, charts, graphs and pictures that are featured in this article can be found in the .pdf attachment at the end of the paper.

 

Úvod

Giardia duodenalis (syn.Giardia intestinalis, Giardia lamblia) je jednobunkový parazit infikujúci gastrointestinálny trakt mnohých cicavcov vrátane ľudí(1). V súčasnosti WHO hlási
2,8 milióna symptomatických prípadov ročne, a to predovšetkým u ľudí žijúcich v chudobných oblastiach s nízkym hygienickým štandardom(2). G. duodenalis je rozdelená do ôsmich
geneticky rozdielnych asembláží (genotypov) A – H, pričom A a B majú najväčší zoonotický potenciál a môžu infikovať širokú škálu hostiteľov napr. ľudí, primáty, domáce hospodárske
zvieratá, voľne žijúce zvieratá a pod. Asembláže C a D boli identifikované u psov a psovitých šeliem, E u domácich cicavcov, F u mačiek, G u hlodavcov a H u morských cicavcov.
U mladých a imunodeficientných jedincov sa giardióza manifestuje v podobe profúznej hnačky, dehydratácie, malabsorpcie, spomaleným rastom alebo kognitívnymi poruchami
pri chronických infekciách(1). Preto by sa skríningové programy na identifikáciu cýst G. duodenalis mali stať súčasťou rutinnej diagnostiky nielen u detí, ale aj u dospelých.

 

Materiál

Vzorky stolíc (246) boli odoberané od januára 2018 do decembra 2019 od detí z majoritnej a minoritnej populácie z Univerzitnej nemocnice v Košiciach a zo Zdravotného strediska v Medzeve (Košický kraj). Všetky vzorky féces boli vyšetrované základnou flotačnou metódou podľa Kozáka-Magrovej a Fausta a mikroskopicky pozitívne vzorky sme použili na extrakciu DNA. Následná molekulárna identifikácia bola založená na multilokusovom sekvenovaní génovtpi, bg a gdh(2).

 

Výsledky

Flotačnou metódou podľa Fausta sme detegovali cysty G. duodenalis v 4,87 % (12/246) vyšetrených detí. PCR metódou boli identifikované zoonotické asembláže A (5/12) a B (7/12). U detí z Univerzitnej nemocnice bola identifikovaná asembláž A v jednom a asembláž B v štyroch izolátoch (A/1, B/4), v Zdravotnom stredisku v meste Medzev bola zistená asembláž A v štyroch izolátoch, B v troch izolátoch (A/4, B/3).

 

Diskusia

Prevalencia ľudskej giardiózy sa pohybuje od 2 do 5 % v rozvinutých krajinách a od 20 do 30 % v rozvojových krajinách (2). Na Slovensku predstavuje giardióza nedostatočne riešený problém verejného zdravia. Prevalencia G. duodenalis na našom území bola zaznamenaná v rozmedzí od 10 do 70 % v rôznych regiónoch a socioekonomických skupinách. V štúdii, ktorú vykonala Štrkolcová et al. (2016) mikroskopickým vyšetrením potvrdili 63,3 % prevalenciu u detí z detského domova v Medzeve a neskôr Pipiková et al. (2018) detegovali cysty giardií u 6,3 % detí z rómskej osady na východe Slovenska. Okrem toho na našom území boli u ľudí potvrdené PCR metódou assembláže A, B, C a F(3,4). Z toho vyplýva, že najviac ohrozenou skupinou sú najmä deti v predškolskom a školskom veku žijúce v zanedbaných oblastiach s nedostatočnou hygienou, kvalitou vody a bez vybudovaného kanalizačného systému, ale aj deti žijúce v detských domovoch(1).

 

Záver

Črevné parazitárne infekcie sú závažným problémom verejného zdravia v rozvojových, ale aj rozvinutých krajinách najmä u detí rôznej vekovej kategórie. Z toho dôvodu by malo byť súčasťou edukačného programu v predškolských a školských zariadeniach šírenie osvety medzi rodičmi o možných rizikách infekcie spôsobených črevnými parazitmi a cestách ich šírenia a zároveň je nevyhnutné zlepšiť úroveň osobnej hygieny detí.

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.

Konflikt záujmov: Autori vyhlasujú, že nemajú žiadny konflikt záujmov.

 

Literatúra

1. Squire SA, Ryan U. Cryptosporidium and Giardia in Africa: current and future challenges. Parasites and Vectors 2017; 195: 2-32.
2. Cacciò SM, Beck R, Lalle M, et al. Multilocus genotyping of Giardia duodenalisreveals striking differences between assemblages A and B. International Journal for Parasitology 2008; 38: 1523-1531.
3. Štrkolcová G, Goldová M, Maďar M, et al. Giardia duodenalis and Giardia enterica in children: first evidence of assemblages A and B in Eastern Slovakia. Parasitology Research 2016; 115: 1939-1944.
4. Pipiková J, Papajová I, Majláthová V, et al. First report on Giardia duodenalis assemblage F in Slovakian children living in poor environmental conditions. Journal of Microbiology, Imunology and Infection 2018; 53: 148-156.