Abstrakt:

Giardia duodenalis patrí medzi najčastejšie črevné parazity zvierat a ľudí na celom svete. V našej štúdii uvádzame výskyt G. duodenalis u detí z majoritnej a minoritnej populácie rôznej vekovej kategórie. Z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach sme odobrali 168 stolíc a zo Zdravotného strediska v Medzeve 78, celkovo 246. V Ústave parazitológie UVLF v Košiciach sme vyšetrili všetky vzorky na dôkaz propagačných štádií parazitov flotačnou metódou podľa Kozáka-Magrovej a podľa Fausta. Mikroskopicky pozitívne vzorky na cysty giardií (12/246) sme podrobili genotypizácii a pomocou úsekov génov tpi, bg a gdh sme identifikovali zoonotické asembláže A (5/12) a B (7/12).

Kľúčové slová: giardióza, črevné parazity, deti


*Všetky tabuľky, grafy a obrázky, ktoré sú súčasťou článku, nájdete v priloženom PDF súbore na konci štúdie.

 

Úvod

Giardia duodenalis (syn.Giardia intestinalis, Giardia lamblia) je jednobunkový parazit infikujúci gastrointestinálny trakt mnohých cicavcov vrátane ľudí(1). V súčasnosti WHO hlási
2,8 milióna symptomatických prípadov ročne, a to predovšetkým u ľudí žijúcich v chudobných oblastiach s nízkym hygienickým štandardom(2). G. duodenalis je rozdelená do ôsmich
geneticky rozdielnych asembláží (genotypov) A – H, pričom A a B majú najväčší zoonotický potenciál a môžu infikovať širokú škálu hostiteľov napr. ľudí, primáty, domáce hospodárske
zvieratá, voľne žijúce zvieratá a pod. Asembláže C a D boli identifikované u psov a psovitých šeliem, E u domácich cicavcov, F u mačiek, G u hlodavcov a H u morských cicavcov.
U mladých a imunodeficientných jedincov sa giardióza manifestuje v podobe profúznej hnačky, dehydratácie, malabsorpcie, spomaleným rastom alebo kognitívnymi poruchami
pri chronických infekciách(1). Preto by sa skríningové programy na identifikáciu cýst G. duodenalis mali stať súčasťou rutinnej diagnostiky nielen u detí, ale aj u dospelých.

 

Materiál

Vzorky stolíc (246) boli odoberané od januára 2018 do decembra 2019 od detí z majoritnej a minoritnej populácie z Univerzitnej nemocnice v Košiciach a zo Zdravotného strediska v Medzeve (Košický kraj). Všetky vzorky féces boli vyšetrované základnou flotačnou metódou podľa Kozáka-Magrovej a Fausta a mikroskopicky pozitívne vzorky sme použili na extrakciu DNA. Následná molekulárna identifikácia bola založená na multilokusovom sekvenovaní génovtpi, bg a gdh(2).

 

Výsledky

Flotačnou metódou podľa Fausta sme detegovali cysty G. duodenalis v 4,87 % (12/246) vyšetrených detí. PCR metódou boli identifikované zoonotické asembláže A (5/12) a B (7/12). U detí z Univerzitnej nemocnice bola identifikovaná asembláž A v jednom a asembláž B v štyroch izolátoch (A/1, B/4), v Zdravotnom stredisku v meste Medzev bola zistená asembláž A v štyroch izolátoch, B v troch izolátoch (A/4, B/3).

 

Diskusia

Prevalencia ľudskej giardiózy sa pohybuje od 2 do 5 % v rozvinutých krajinách a od 20 do 30 % v rozvojových krajinách (2). Na Slovensku predstavuje giardióza nedostatočne riešený problém verejného zdravia. Prevalencia G. duodenalis na našom území bola zaznamenaná v rozmedzí od 10 do 70 % v rôznych regiónoch a socioekonomických skupinách. V štúdii, ktorú vykonala Štrkolcová et al. (2016) mikroskopickým vyšetrením potvrdili 63,3 % prevalenciu u detí z detského domova v Medzeve a neskôr Pipiková et al. (2018) detegovali cysty giardií u 6,3 % detí z rómskej osady na východe Slovenska. Okrem toho na našom území boli u ľudí potvrdené PCR metódou assembláže A, B, C a F(3,4). Z toho vyplýva, že najviac ohrozenou skupinou sú najmä deti v predškolskom a školskom veku žijúce v zanedbaných oblastiach s nedostatočnou hygienou, kvalitou vody a bez vybudovaného kanalizačného systému, ale aj deti žijúce v detských domovoch(1).

 

Záver

Črevné parazitárne infekcie sú závažným problémom verejného zdravia v rozvojových, ale aj rozvinutých krajinách najmä u detí rôznej vekovej kategórie. Z toho dôvodu by malo byť súčasťou edukačného programu v predškolských a školských zariadeniach šírenie osvety medzi rodičmi o možných rizikách infekcie spôsobených črevnými parazitmi a cestách ich šírenia a zároveň je nevyhnutné zlepšiť úroveň osobnej hygieny detí.

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.

Konflikt záujmov: Autori vyhlasujú, že nemajú žiadny konflikt záujmov.

 

Literatúra

1. Squire SA, Ryan U. Cryptosporidium and Giardia in Africa: current and future challenges. Parasites and Vectors 2017; 195: 2-32.
2. Cacciò SM, Beck R, Lalle M, et al. Multilocus genotyping of Giardia duodenalisreveals striking differences between assemblages A and B. International Journal for Parasitology 2008; 38: 1523-1531.
3. Štrkolcová G, Goldová M, Maďar M, et al. Giardia duodenalis and Giardia enterica in children: first evidence of assemblages A and B in Eastern Slovakia. Parasitology Research 2016; 115: 1939-1944.
4. Pipiková J, Papajová I, Majláthová V, et al. First report on Giardia duodenalis assemblage F in Slovakian children living in poor environmental conditions. Journal of Microbiology, Imunology and Infection 2018; 53: 148-156.