Pre autorov

Pokyny pre autorov časopisu Newslab

Návrhy manuskriptov posielajte na e-mailovú adresu redakcia@newslab.sk. O ich zaradení do časopisu rozhodne redakčná rada.

Časopis Newslab prináša najnovšie poznatky z vedy a výskumu v laboratórnej medicíne.

 

Recenzné konanie v časopise newslab a povinnosti recenzentov

Každý prijatý rukopis hodnotí ako prvá redakčná rada, ktorá posúdi vhodnosť a kvalitu diela.

 • Autor je prostredníctvom elektronickej pošty informovaný o tom, či jeho rukopis postúpil do recenzného konania. Ak redakčná rada rukopis zamietne, autorovi poskytne stručné vyjadrenie, v ktorom mu ozrejmí dôvod.
 • Po odsúhlasení rukopisu redakčnou radou článok hodnotí nezávislý recenzent, ktorého ustanoví redakčná rada. Recenzent musí byť odborníkom v danej oblasti medicíny, ktorej sa hodnotený rukopis týka.
 • Recenzent posudzuje článok anonymne, bez uvedenia mena autora. Ak sa recenzent nazdáva, že nie je schopný dodržať anonymitu alebo sa necíti kompetentný posúdiť rukopis, oznámi to redakcii časopisu a odmietne pripraviť posudok.
 • Recenzent musí udržiavať všetky informácie týkajúce sa recenzného konania v tajnosti pred inými osobami.
 • Povinnosťou recenzenta je pristupovať k rukopisu profesionálne a nezávisle s prihliadnutím na to, aby bol finálny článok čo najkvalitnejší. Osobná kritika autora je neprípustná.
 • Rukopis musí byť zo strany recenzenta objektívne hodnotený. Dôležitá je kompletná analýza diela predovšetkým z hľadiska vedeckej kvality. Prihliada sa aj na formálnu stránku textu, aby bol jasne spracovaný, prehľadný a spĺňal všetky určené pokyny pre autorov.
 • Autor diela dostane od recenzenta posudok. Na jeho základe recenzent redakčnej rade odporučí rukopis na zverejnenie, prípadne navrhne zapracovať jeho pripomienky, alebo navrhne rukopis zamietnuť. Ak autor zapracoval navrhované pripomienky, doplnený rukopis je recenzentovi opätovne pridelený na kontrolu. V prípade, že autor v určenom termíne nestihol alebo odmietol upraviť rukopis, nebude odporučený na zverejnenie.
 • Recenzent čo najskôr informuje výkonného redaktora, ak počas kontroly diela zistí, že rukopis už bol zverejnený v inom časopise, je dostupný na internete alebo sa nazdáva, že sa autor dopustil porušenia autorských práv inej osoby či plagiátorstva.
 • Recenzent nesmie použiť dosiaľ nepublikovanú prácu uvedenú v zaslanom príspevku na svoj vlastný výskum, ak nezískal písomný súhlas autora/autorov článku.
 • Redakčná rada časopisu dohliada na dodržiavanie vyššie uvedených povinností recenzentov v rámci recenzného konania.

 

Pravidlá publikačnej etiky vedeckého časopisu newslab

AUTORSTVO

Časopis newslab sa hlási k všeobecne platným pravidlám zodpovedného a etického publikovania. Všetci členovia autorského kolektívu (ďalej len autori) vyhlasujú, že zoznam autorov je kompletný a že sa autori podieľali na realizácii vedeckého výskumu opísaného v predkladanom rukopise, na zbieraní a analýze dát a/alebo na príprave rukopisu. Autori vyhlasujú, že prečítali a schválili predkladaný rukopis práce pred jeho odoslaním.

Autori sa zaväzujú, že zaslaný rukopis je ich autorským dielom.

Autori súhlasia, aby osoba korešpondujúceho autora (ďalej len korešpondujúci autor) predstavovala kontaktnú osobu pre recenzné konanie časopisu a ďalší redakčný proces. Korešpondujúci autor je zodpovedný za informovanie ostatných spoluautorov o priebehu a výsledkoch recenzného konania a o priebehu redakčného procesu. Spolu s ostatnými spoluautormi tiež za prípravu a odoslanie revízie a za schválenie finálnej verzie rukopisu.

 

JEDINEČNOSŤ ČLÁNKU A ZODPOVEDNOSŤ AUTOROV

Autori sú zodpovední za správne označenie diela a za obsah rukopisu (najmä, že rukopisom sa nezasahuje do autorských práv tretích osôb). Rovnako nesú zodpovednosť za výsledky svojho výskumu, ktoré budú zverejnené v časopise newslab.

Autori sa zaväzujú, že ich dielo, ktorákoľvek  jeho časť alebo kompletné dielo, nebolo doposiaľ nikde publikované, ani nie je v súčasnosti zaslané na publikovanie alebo recenzné konanie do iného časopisu. Autori sú zodpovední za pravdivosť údajov v zaslanom rukopise.

Autori súhlasia, že sa zúčastnia recenzného konania a budú spolupracovať pri prípadnej korekcii rukopisu. Autori majú právo na autorskú korektúru, no musia ju pripraviť v časovom termíne stanovenom redakciou, aby sa nezvyšovali náklady spojené s publikovaním časopisu.

 

ETICKOSŤ VÝSKUMU A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Autori sa zaväzujú dodržiavať všetky etické požiadavky vedeckého výskumu. Autori vyhlasujú, že ich dielo nezasahuje do práv iných osôb vrátane ľudských práv a ochrany osobných údajov. Autori sa zaväzujú dodržiavať etický prístup k osobám a subjektom zúčastňujúcich sa na výskume vrátane získania informovaného súhlasu, resp. úplnej anonymizácie osôb v diele (textových a netextových údajov, obrázkov a pod.) tak, aby osoby nebolo možné identifikovať.

 

REŠPEKTOVANIE AUTORSKÉHO PRÁVA

Povinnosťou autorov je dodržiavať ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len Autorský zákon). Predovšetkým sa nesmú dopustiť plagiátorstva. Prezentované dielo musí byť pôvodné, pričom časti, ktoré sú prevzaté z iných diel, musia byť korektne citované. (Viď pokyny citácie na tejto podstránke) Autori na konci rukopisu uvedú bibliografický zoznam literatúry, ktorú použili pri písaní článku, pričom tento zoznam musí byť kompletný a súčasne v ňom nesmú byť uvedené citácie, ktoré nie sú použité v rukopise.

 

TRANSPARENTNOSŤ A KONFLIKT ZÁUJMOV

Autori musia v príspevku uviesť akékoľvek finančné alebo iné konflikty záujmu, ktoré mohli ovplyvniť výsledky alebo ich interpretáciu v rámci príspevku. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť v článku uvedené.

 

OZNAČENIE KONKRÉTNEJ GRANTOVEJ PODPORY

Ak dielo vzniklo vďaka finančnej podpore z niektorej grantovej schémy (alebo z prostriedkov fondov EÚ), sú autori povinní uviesť túto informáciu v článku.

 

LICENCIA DIELA

Autori zaslaním rukopisu do redakcie časopisu newslab udeľujú vydavateľovi MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. výhradnú licenciu v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu a na neobmedzený čas na všetky známe spôsoby použitia diela v zmysle Autorského zákona v čase udelenia licencie po jeho akceptácii na publikovanie – a to v časopise a aj na webovej stránke www.newslab.sk. Dielo alebo jeho časť môžu byť zaslané do vedeckých databáz za účelom ich indexovania a sprístupnenia širokej verejnosti. Rukopis bude na stránke www.newslab.sk dostupný voľne („open access“).

 

OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI AUTOROV

Autori sú povinní rešpektovať pokyny pre autorov, ktoré sa týkajú rukopisu, rozsahu, členenia a ďalších náležitostí zverejnených na tejto podstránke.

 

RUBRIKY

Pôvodné práce

Maximálny rozsah je 6 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac 6 obrázkami (grafmi, tabuľkami). V prípade spracovávania obsiahlejšej témy je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Členenie: abstrakt v slovenskom aj anglickom jazyku, úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia, záver, literatúra.

 

Prehľadové práce

Maximálny rozsah je 6 strán s najviac 6 obrázkami.

 

Kazuistiky

Maximálny rozsah je 5 strán. Členenie: abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

 

Rôzne

Reakcie na články, na výsledky štúdií, referovanie o účasti na významných kongresoch, novinky z oblasti výskumu, správy z odborných podujatí. Maximálny rozsah sú 2 strany.

 

Každý článok podlieha odbornému recenznému posudzovaniu a jazykovej korektúre.

 

SPRACOVANIE RUKOPISU

 • Píšte na celú šírku riadkov (ENTER používajte až na konci odstavcov).
 • Používajte písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.
 • Neupravujte text do stĺpcov – nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce.
 • Text čleňte na menšie prehľadnejšie odseky, môžu byť aj podnadpisy pre lepšiu prehľadnosť.
 • Zátvorky sú vždy okrúhle ( ).
 • Rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená I, O.
 • Skratky vysvetlite vždy pri ich prvom použití.
 • Súčasťou článku je portrétová fotografia autora.

 

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

Výstižný názov práce, mená a priezviská autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy.

Súhrn/abstrakt – stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov.

Kľúčové slová – maximálne 5 slov.

Anglický preklad – názov práce, súhrn, kľúčové slová.

Vlastný text – ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte jpg. Grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri fotodokumentácii posielajte len kvalitné originály. Každú prílohu označte číslom, pod ktorým sa uvádza v texte.

Pri dodatočnej oprave obrázkov a grafov – opravte ich vo svojom originálnom súbore a opravený súbor pošlite do redakcie.

Použitá literatúra – bibliografické citácie upravte podľa medzinárodného štýlu JAMA/AMA.

 

Citácie

Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:

 1. Webb MJ. Chirurgia v gynekologickej onkológii – včera, dnes a zajtra. Gynekol prax 2003; 1(1): 29-34.
 2. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338.
 3. Kistner RW. Gynecology. Principles and Practice. 3rd Ed. Chicago: Year Book Medical Publisher 1979. 823p.
 4. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.
 5. Rodička a novorodenec 2000. Zdravotnická statistika, ÚZIS ČR 2001. 127.
 6. http/www.nspnz.sk/neonatal/priority.htm.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja – treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

 

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

 

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

 

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde zverejnené alebo odoslané na publikovanie inému časopisu.

 

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.