Archív časopisov

Rok vydania:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

newslab 2023/1

 • Skladanie genómu klinicky relevantných RNA vírusov z klinických vzoriek pochádzajúcich od COVID-19 pacientov
 • Hodnotenie početnosti, pozitivity a Ct hodnôt SARSCoV-2 detekcie na Slovensku v čase pandémie COVID-19 – deti verzus dospelí jedinci
 • Urotelový karcinóm močového mechúra s adamantinoidnou morfológiou. Kazuistika
 • Charakterizácia tandemových repetitívnych motívov v precíznej medicíne: Stručný prehľad konvenčných metód a masívne paralelného sekvenovania

Detail časopisu

Preprint newslab 2023/-3

Detail časopisu

newslab 2022/2

 • Histopatologické nálezy v obličke u pacientov s COVID-19
 • Vyhodnotenie početnosti a pozitivity SARS-CoV-2 testovania na Slovensku v čase pandémie COVID-19 – výsledky laboratórií Medirex a.s.
 • Instabilita krátkych tandemových repetícií v onkológii: potenciál tekutej biopsie
 • Úloha oxidu dusnatého pri karcinóme endometria
   

Detail časopisu

newslab 2022/01

Prinášame nové vydanie vedeckého žurnálu newslab 2022

 • Vyšetrenie expresie MMR proteínov v nádoroch endometria imunohistochemicky je vhodný spôsob primárnej selekcie potenciálnych prípadov s Lynchovým syndrómom
 • Metabolomika: potenciálny nástroj individuálneho prístupu k depresívnym ochoreniam
 • Úloha epigenetiky pri rakovine endometria
 • Slabé miesta vakcín: dokážeme im predchádzať – prípadová štúdia SARS-CoV-2

Detail časopisu

newslab 2021/02

Druhé vydanie časopisu laboratórnej medicíny 2021/2

 • Molekulárny mechanizmus karcinogenézy indukovanej prostredníctvom baktérií
 • Extracelulárne vezikuly a ich potenciálne využitie v klinickej praxi
 • Detection of copy number variation from low-coverage whole-genome sequencing data
 • Lengths of circulating DNA fragments as a promising predictor of cancer stage
 • Využitie hmotnostnej spektrometrie v diagnostike porúch glykozylácie

Detail časopisu

newslab 2021/01

Prinášame 1. tohtoročné vydanie vedeckého žurnálu newslab  

 • Genomická variabilita vírusu SARS-CoV-2
 • Príspevok imunohistochémie k histomorfologickej diagnostike COVID-19 pneumónie
 • Detekcia mikrosatelitnej instability v nádoroch asociovaných s Lynchovým syndrómom
 • Porovnanie analýzy doštičkových glykoproteínov v celej krvi a v plazme bohatej na doštičky
 • Expresia Tspan1 v adenokarcinóme prostaty

Detail časopisu

newsLab 2020/2

SUPPLEMENT Pri príležitosti odbornej konferencie I. Aktuálne problémy humánnej parazitológie

 • Diagnostika rickettsiových infekcií ELISA testom vyvinutým na BMC SAV: Porovnanie s komerčnými testami na vzorke pacientov zo Slovenska
 • Monitoring črevných parazitóz u detí zo segregovanej osady a ich diagnostika
 • Prevencia toxoplazmózy v tehotnosti na Slovensku
 • Globálne zmeny a ich vplyv na výskyt parazitóz na Slovensku

Detail časopisu

newsLab 2020/1

 • Identifikácia metabolických ciest v patogenéze diabetickej retinopatie s využitím exómových sekvenačných dát – pilotná štúdia
 • Protinádorové účinky vitamínu D
 • Molekulové metódy detekcie mutácií v kinázovej doméne fúzneho génu BCR-ABL1 u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou
 • Kazuistika toxoplazmovej meningoencefalitídy s fatálnym koncom u HIV pacienta
 • Karcinosarkómu podobný endometrioidný karcinóm: popis prípadu non-high-grade tumoru

Detail časopisu

newsLab 2019/2

 • Detekcia a validácia subchromozómových aberácií detegovaných ako doplnkové zistenia v rámci rutinného neinvazívneho prenatálneho skríningu na najčastejšie trizómie
 • Nález marker chromozómu u dieťaťa s Cat-eye syndrómom (kazuistika)
 • Experimentálna terapia kmeňovými bunkami je perspektívna v liečbe chronického diabetického vredu – prípadová štúdia
 • Hamartóm zo Schwannových buniek v sliznici hrubého čreva: popis prípadu
 • Náhodný záchyt toxického kmeňa Corynebacterium diphteriae

Detail časopisu

Zobraziť viac