Archív časopisov

Rok vydania:

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

newslab 2022/01

Prinášame nové vydanie vedeckého žurnálu newslab 2022

 • Vyšetrenie expresie MMR proteínov v nádoroch endometria imunohistochemicky je vhodný spôsob primárnej selekcie potenciálnych prípadov s Lynchovým syndrómom
 • Metabolomika: potenciálny nástroj individuálneho prístupu k depresívnym ochoreniam
 • Úloha epigenetiky pri rakovine endometria
 • Slabé miesta vakcín: dokážeme im predchádzať – prípadová štúdia SARS-CoV-2

Detail časopisu

newslab 2021/02

Druhé vydanie časopisu laboratórnej medicíny 2021/2

 • Molekulárny mechanizmus karcinogenézy indukovanej prostredníctvom baktérií
 • Extracelulárne vezikuly a ich potenciálne využitie v klinickej praxi
 • Detection of copy number variation from low-coverage whole-genome sequencing data
 • Lengths of circulating DNA fragments as a promising predictor of cancer stage
 • Využitie hmotnostnej spektrometrie v diagnostike porúch glykozylácie

Detail časopisu

newslab 2021/01

Prinášame 1. tohtoročné vydanie vedeckého žurnálu newslab  

 • Genomická variabilita vírusu SARS-CoV-2
 • Príspevok imunohistochémie k histomorfologickej diagnostike COVID-19 pneumónie
 • Detekcia mikrosatelitnej instability v nádoroch asociovaných s Lynchovým syndrómom
 • Porovnanie analýzy doštičkových glykoproteínov v celej krvi a v plazme bohatej na doštičky
 • Expresia Tspan1 v adenokarcinóme prostaty

Detail časopisu

newsLab 2020/2

SUPPLEMENT Pri príležitosti odbornej konferencie I. Aktuálne problémy humánnej parazitológie

 • Diagnostika rickettsiových infekcií ELISA testom vyvinutým na BMC SAV: Porovnanie s komerčnými testami na vzorke pacientov zo Slovenska
 • Monitoring črevných parazitóz u detí zo segregovanej osady a ich diagnostika
 • Prevencia toxoplazmózy v tehotnosti na Slovensku
 • Globálne zmeny a ich vplyv na výskyt parazitóz na Slovensku

Detail časopisu

newsLab 2020/1

 • Identifikácia metabolických ciest v patogenéze diabetickej retinopatie s využitím exómových sekvenačných dát – pilotná štúdia
 • Protinádorové účinky vitamínu D
 • Molekulové metódy detekcie mutácií v kinázovej doméne fúzneho génu BCR-ABL1 u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou
 • Kazuistika toxoplazmovej meningoencefalitídy s fatálnym koncom u HIV pacienta
 • Karcinosarkómu podobný endometrioidný karcinóm: popis prípadu non-high-grade tumoru

Detail časopisu

newsLab 2019/2

 • Detekcia a validácia subchromozómových aberácií detegovaných ako doplnkové zistenia v rámci rutinného neinvazívneho prenatálneho skríningu na najčastejšie trizómie
 • Nález marker chromozómu u dieťaťa s Cat-eye syndrómom (kazuistika)
 • Experimentálna terapia kmeňovými bunkami je perspektívna v liečbe chronického diabetického vredu – prípadová štúdia
 • Hamartóm zo Schwannových buniek v sliznici hrubého čreva: popis prípadu
 • Náhodný záchyt toxického kmeňa Corynebacterium diphteriae

Detail časopisu

newsLab 2019/1

 • Primárny liposarkóm pankreasu – kazuistika a prehľad literatúry
 • Sekvenovanie DNA v laboratórnej diagnostike bakteriálnych patogénov
 • Význam a diagnostika antifosfolipidových protilátok u žien s poruchami reprodukcie
 • Vývoj komplexných chromozómových prestavieb u pacienta s ALL
 • Infekcia HCV – viac ako 20 rokov vývoja terapie

Detail časopisu

newsLab 2018/2

 • Geneticky významné aberácie u pacientov s myelo-dysplastickým syndrómom a spôsoby ich detekcie
 • Molekulovogenetická diagnostika ľudského papiloma-vírusu (HPV) a monitorovanie pacientok s HPV
 • Možnosti laboratórnej diagnostiky infekcií vyvolaných
 • Chorangióza placenty – postihnutie placenty nejasnej etiológie (kazuistika a prehľad súčasného poznania)
 • Cirkulujúca nádorová DNA a jej využitie ako markera s prognostickou, prediktívnou a diagnostickou hodno-tou u pacientov s nádorovými ochoreniami

Detail časopisu

newsLab 2018/1

 • Zrelý ovariálny teratóm s obrazom podobným cystoidnej pneumatóze – morfologická a imunohistochemická štúdia
 • Incidentálna pelvická lymfangioleiomyomatóza pri karcinóme maternice. Opis prípadu a pátranie po podobných léziách v súboroch stagingových resekcií
 • Environmentálny estrogén bisfenol A a poruchy fertility u žien
 • Monitoring EBV infekcie u detských pacientov po transplantácii krvotvorných buniek (TKB)
 • Ojedinelý prípad infekcie spôsobenej Vibrio cholerae non-O1, non-O139 v klinickej praxi na Slovensku

Detail časopisu

Zobraziť viac