Archív časopisov

Rok vydania:

2019
2018
2017
2016
2015

newsLab 2019/2

 • Detekcia a validácia subchromozómových aberácií detegovaných ako doplnkové zistenia v rámci rutinného neinvazívneho prenatálneho skríningu na najčastejšie trizómie
 • Nález marker chromozómu u dieťaťa s Cat-eye syndrómom (kazuistika)
 • Experimentálna terapia kmeňovými bunkami je perspektívna v liečbe chronického diabetického vredu – prípadová štúdia
 • Hamartóm zo Schwannových buniek v sliznici hrubého čreva: popis prípadu
 • Náhodný záchyt toxického kmeňa Corynebacterium diphteriae

Detail časopisu

newsLab 2019/1

 • Primárny liposarkóm pankreasu – kazuistika a prehľad literatúry
 • Sekvenovanie DNA v laboratórnej diagnostike bakteriálnych patogénov
 • Význam a diagnostika antifosfolipidových protilátok u žien s poruchami reprodukcie
 • Vývoj komplexných chromozómových prestavieb u pacienta s ALL
 • Infekcia HCV – viac ako 20 rokov vývoja terapie

Detail časopisu

newsLab 2018/2

 • Geneticky významné aberácie u pacientov s myelo-dysplastickým syndrómom a spôsoby ich detekcie
 • Molekulovogenetická diagnostika ľudského papiloma-vírusu (HPV) a monitorovanie pacientok s HPV
 • Možnosti laboratórnej diagnostiky infekcií vyvolaných
 • Chorangióza placenty – postihnutie placenty nejasnej etiológie (kazuistika a prehľad súčasného poznania)
 • Cirkulujúca nádorová DNA a jej využitie ako markera s prognostickou, prediktívnou a diagnostickou hodno-tou u pacientov s nádorovými ochoreniami

Detail časopisu

newsLab 2018/1

 • Zrelý ovariálny teratóm s obrazom podobným cystoidnej pneumatóze – morfologická a imunohistochemická štúdia
 • Incidentálna pelvická lymfangioleiomyomatóza pri karcinóme maternice. Opis prípadu a pátranie po podobných léziách v súboroch stagingových resekcií
 • Environmentálny estrogén bisfenol A a poruchy fertility u žien
 • Monitoring EBV infekcie u detských pacientov po transplantácii krvotvorných buniek (TKB)
 • Ojedinelý prípad infekcie spôsobenej Vibrio cholerae non-O1, non-O139 v klinickej praxi na Slovensku

Detail časopisu

newsLab 2017/2

 • Poruchy plodnosti: imunologické príčiny a možnosti liečebného ovplyvnenia
 • Prvé skúsenosti so stanovením degalaktozylovaného IgA1 v diagnostike a monitorovaní pacientov s IgA nefropatiou
 • Využitie autovakcín v liečbe chronických a recidivujúcich kolpitíd
 • Infekcie bedrových endoprotéz
 • Neinvazívne markery pečeňovej fibrózy

Detail časopisu

newsLab 2017/1

 • Pseudoglandulárny névus – zriedkavá morfológia melanocytového névu (case report)
 • Diferenciálna molekulová diagnostika mnohopočetného myelómu a Waldenströmovej makroglobulinémie
 • Molekulová analýza prognosticky významných markerov chronickej lymfocytovej leukémie
 • Výskyt kmeňov Streptococcus pneumoniae pri zápalových ochoreniach horných dýchacích ciest detí v predškolskom veku a ich rezistencia na antibiotiká
 • Malígny melanóm – nové aspekty výskumu

Detail časopisu

newsLab 2016/2

 • Pľúcna aspergilóza
 • Infekcie vyvolané cytomegalovírusom – diagnostika a terapia
 • Dlhodobá molekulová remisia ako predpoklad úspešného tehotenstva u pacientok s chronickou myelocytovou leukémiou
 • Aberácie chromozómu 11 u pacientky s akútnou myeloidnou leukémiou – kazuistika
 • Nové biomarkery v diagnostike IgA nefropatie

Detail časopisu

newsLab 2016/1

Biochémia

 • Biochemické zápalové markery
 • Biochemické vyšetrenia pri ochoreniach pečene
 • Biochemická diagnostika pri ochoreniach GIT
 • Hypoglykémie
 • Urolitiáza ako následok metabolických ochorení
 • Indikácie a použitie nádorových markerov v klinickej praxi
 • Monoklonové gamapatie – laboratórne vyšetrenia v diagnostike a monitorovaní
 • Hormóny v diagnostike porúch reprodukčných funkcií
 • Likvorová diagnostika ochorení postihujúcich nervový systém
 • Stanovenie stopových prvkov v krvnom sére

Genetika

 • Hodnotenie odpovede na liečbu u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou liečených s inhibítormi tyrozínkinázy
 • Hormóny v diagnostike porúch reprodukčných funkcií

Hematológia

 • Anémie – laboratórna diagnostika najčastejšie sa vyskytujúcich anémií
 • Laboratórna a hematologická technika

Imunológia

 • Paraneoplastické neurologické syndrómy a in vitro diagnostika onkoneuronálnych protilátok

Detail časopisu

newsLab 2015/1

GENETIKA

 • Doba laboratórna
 • Odysea čítania DNA
 • Komparatívna genómová hybridizácia: úvod do metodiky
 • Sekvenovanie novej generácie a jeho využitie v klinickej genetike
 

BIOCHÉMIA

 • Stanovenie stopových prvkov v krvnom sére
 • Stanovenie α-tokoferolu (vitamín E) v sére kvapalinovou chromatografiou
 • s trojitým kvadrupólom (LCMSMS)
 • Analýza močových konkrementov a jej cesta do Európy
 

IMUNOLÓGIA

 • Nové autoprotilátky v diagnostike autoimunitných myopatií
 • Využitie prietokovej cytometrie pri stanovení prognostických markerov
CD38 a ZAP-70 u pacientov s B-CLL  

CYTOLÓGIA A PATOLÓGIA

 • Mucinózne karcinómy ovária – novinky v diagnostike z pohľadu patológa

Detail časopisu

Zobraziť viac