Monitoring and diagnostics of intestinal parasitoses in children from a segregated settlement

Abstract:

In the years 2013 – 2019, we monitored intestinal parasites in children in a segregated Roma settlement in the town of Medzev. We examined 434 faecal samples collected from children categorised by age. The highest number of positive samples was observed in the group of children aged 6 – 9 years. The samples were rendered to the paediatric outpatient clinic in Medzev during the preventive medical examination or upon the request of a paediatrician suspecting a parasitary infection. The present article summarises the information on the methods applied at our Institute to examine the samples, such as basic coprological diagnostic methods, as well as special methods – ELISA and Nested PCR, aimed at proving the presence of antibodies, antigens, genotypes or species of individual parasites.

Keywords: endoparasites, children, methods, protozoa, helminths

*All tables, charts, graphs and pictures that are featured in this article can be found in the .pdf attachment at the end of the paper.

 

Úvod

Črevné parazitárne infekcie môžeme rozdeliť na protozoárne infekcie a helmintózy. Medzi významné druhy črevných parazitov postihujúce ľudí globálne patria Ascaris lumbricoides,
Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis. Veľkú skupinu tvoria aj helminty zvierat s možným prenosom na človeka, kde patria
Toxocara spp., Baylisascaris spp., čelaď Ancylostomatidae, Strongyloides spp., Trichuris spp. a ďalšie. Najvýznamnejšie protozoárne črevné zoonotické oportúnne patogény ľudí sú Giardia duodenalis a Cryptosporidium spp.(1). V marginalizovaných skupinách obyvateľstva (rómske segregované osady) je vysoká prevalencia parazitov, najmä z dôvodu vhodných podmienok na šírenie týchto parazitov.

 

Materiál

Rómovia v Medzeve, žijú v segregovanej osade, kde je osobná a komunálna hygiena na nízkej úrovni. Zaradili sme tu 434 vzoriek stolíc detí rozdelených podľa veku na 5 skupín (deti do veku 1 roka, skupina 1 – 5-ročných, 6 – 9-ročných, 10 – 14-ročných, 15 – 18-ročných). Všetky deti sú evidované u pediatričky v Zdravotnom centre v Medzeve. Vzorky stolice boli vyšetrené na Ústave parazitológie UVLF v Košiciach.

 

Metodika

Všetky vzorky stolíc detí sme vyšetrili flotačnými metódami (s použitím Kozák Magrovej a Faustovho roztoku) na dôkaz cýst, oocýst protozoí a vajíčok helmintov. Mikroskopicky
pozitívne vzorky boli použité pre genotypizáciu asembláži G. duodenalis. Následná molekulárna identifikácia bola založená na multilokusovom sekvenovaní génov tpi, bg a gdh(2). Na diagnostiku oocýst kryptosporídií sme použili farbiacu metódu podľa Kinyouna alebo podľa Ziehla a Neelsena; na dôkaz kryptosporídiového antigénu bol použitý ELISA test. Na diagnostiku mrlí Enterobius vermicularis bol použitý perianálny zlep. Kultivačnou metódou na Koga agarových platniach (KAP) môžeme koncentrovať rabditiformné a filariformné larvy Strongyloides stercoralis. Na dôkaz špecifických IgG protilátok proti Strongyloides stercoralis v sére detí sme použili komerčný test Strongyloides IgG ELISA.

 

Výsledky

U detí zo segregovanej rómskej osady sme potvrdili širokú škálu helmintov; detegovali sme vajíčka A. lumbricoides v 50,9 % vzoriek (221+/434), T. trichiura v 16,6 % vzoriek (72+/434), E. vermicularis v 10,5 % (17+/162), Taenia spp. v 0,2 % (1+/434), Hymenolepis nana v 0,5 % vzoriek (2+/434). Z protozoí sme potvrdili cysty Giardia duodenalis v 13,4 % (58+/434) a kryptosporídiový antigén v stoliciach detí v 4,4 % vzoriek (19+/434). Vyšetrené vzorky sér detí potvrdili kvalitatívnydôkaz špecifických IgG protilátok proti Strongyloides stercoralis(3). Vzorky stolíc boli KAP metódou negatívne na prítomnosť lariev S. stercoralis. Pomocou nested PCR sme u detí potvrdili asembláže A, B Giardia duodenalis(4).Všeobecne najvyšší počet pozitívnych vzoriek bolo v skupine 6 – 9-ročných detí. Veľmi často sa vyskytovali zmiešané infekcie.

 

Diskusia a záver

Izolované komunity predstavujú najohrozenejšou skupinu obyvateľstva, kde infekcia sa mení v závislosti od socioekonomického statusu, zásobovania vodou, prítomnosti kanalizácie a hygienických návykoch ľudí žijúcich v týchto segregovaných komunitách, ako aj o ich ochote spolupracovať s pediatrami, so sociálnymi pracovníkmi a učiteľmi. Parazitózy môžu ovplyvniť mentálny a fyzický rast dieťaťa (malnutrície, anémie, strata hmotnosti, hnačky…). Okrem toho v súčasnosti neexistujú žiadne rutinné kontroly týchto parazitov u detí. Prácou sme chceli poukázať na metódy, ktoré by mohli byť zaradené do rutinných vyšetrení féces ľudí v laboratóriách, čím by sa skvalitnila diagnostika parazitóz.

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.
Konflikt záujmov: Autori vyhlasujú, že nemajú žiadny konflikt záujmov.

 

LITERATÚRA
1. Xiao L. Molecular epidemiology of cryptosporidiosis: an update. Experimental Parasitology 2010; 124: 80-89.
2. Cacciò SM, Beck R, Lalle M, et al. Multilocus genotyping of Giardia duodenalis reveals striking differences between assemblages A and B. International Journal for Parasitology 2008; 38: 1523 1531.
3. Štrkolcová G, Goldová M, Gajdošová K. Výskyt Strongyloides stercoralis u detí na východnom Slovensku. Pediatria (Bratisl.) 2017; 12(5): 225‑229.
4. Štrkolcová G, Goldová M, Maďar M, et al. Giardia duodenalis and Giardia enterica in children: first evidence of assemblages A and B in Eastern Slovakia. Parasitology Research 2016; 115: 1939-1944.