Monitoring črevných parazitóz u detí zo segregovanej osady a ich diagnostika

Abstrakt:

V období rokov 2013 – 2019 sme sledovali prítomnosť intestinálnych parazitov u detí v rómskej segregovanej osade v meste Medzev. Vyšetrili sme spolu 434 vzoriek stolíc detí rozdelených podľa veku na 5 skupín. Vzorky boli odovzdané v detskej ambulancii v Medzeve pri preventívnej prehliadke alebo na vyžiadanie pediatričky pri podozrení na parazitárnu infekciu. Potvrdili sme vajíčka helmintov A. lumbricoides (50,9 %), T. trichiura (16,6 %), E. vermicularis (10,5 %), Taenia spp. (0,2 %), Hymenolepis nana (0,5 %); z protozoí sme detegovali cysty Giardia duodenalis (13,4 %) a kryptosporídiový antigén (4,4 %). Najvyšší počet pozitívnych vzoriek bol v skupine 6 – 9-ročných detí. Tento príspevok sumarizuje informácie o metodikách používaných na našom Ústave, ktorými boli vzorky vyšetrené, ako sú základné koprologické diagnostické metódy a aj špeciálne metódy – ELISA a Nested PCR na dôkaz protilátok, antigénov, genotypov či druhov jednotlivých parazitov.

Kľúčové slová: endoparazity, deti, metódy, protozoá, helminty

*Všetky tabuľky, grafy a obrázky, ktoré sú súčasťou článku, nájdete v priloženom PDF súbore na konci štúdie.

 

Úvod

Črevné parazitárne infekcie môžeme rozdeliť na protozoárne infekcie a helmintózy. Medzi významné druhy črevných parazitov postihujúce ľudí globálne patria Ascaris lumbricoides,
Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis. Veľkú skupinu tvoria aj helminty zvierat s možným prenosom na človeka, kde patria
Toxocara spp., Baylisascaris spp., čelaď Ancylostomatidae, Strongyloides spp., Trichuris spp. a ďalšie. Najvýznamnejšie protozoárne črevné zoonotické oportúnne patogény ľudí sú Giardia duodenalis a Cryptosporidium spp.(1). V marginalizovaných skupinách obyvateľstva (rómske segregované osady) je vysoká prevalencia parazitov, najmä z dôvodu vhodných podmienok na šírenie týchto parazitov.

 

Materiál

Rómovia v Medzeve, žijú v segregovanej osade, kde je osobná a komunálna hygiena na nízkej úrovni. Zaradili sme tu 434 vzoriek stolíc detí rozdelených podľa veku na 5 skupín (deti do veku 1 roka, skupina 1 – 5-ročných, 6 – 9-ročných, 10 – 14-ročných, 15 – 18-ročných). Všetky deti sú evidované u pediatričky v Zdravotnom centre v Medzeve. Vzorky stolice boli vyšetrené na Ústave parazitológie UVLF v Košiciach.

 

Metodika

Všetky vzorky stolíc detí sme vyšetrili flotačnými metódami (s použitím Kozák Magrovej a Faustovho roztoku) na dôkaz cýst, oocýst protozoí a vajíčok helmintov. Mikroskopicky
pozitívne vzorky boli použité pre genotypizáciu asembláži G. duodenalis. Následná molekulárna identifikácia bola založená na multilokusovom sekvenovaní génov tpi, bg a gdh(2). Na diagnostiku oocýst kryptosporídií sme použili farbiacu metódu podľa Kinyouna alebo podľa Ziehla a Neelsena; na dôkaz kryptosporídiového antigénu bol použitý ELISA test. Na diagnostiku mrlí Enterobius vermicularis bol použitý perianálny zlep. Kultivačnou metódou na Koga agarových platniach (KAP) môžeme koncentrovať rabditiformné a filariformné larvy Strongyloides stercoralis. Na dôkaz špecifických IgG protilátok proti Strongyloides stercoralis v sére detí sme použili komerčný test Strongyloides IgG ELISA.

 

Výsledky

U detí zo segregovanej rómskej osady sme potvrdili širokú škálu helmintov; detegovali sme vajíčka A. lumbricoides v 50,9 % vzoriek (221+/434), T. trichiura v 16,6 % vzoriek (72+/434), E. vermicularis v 10,5 % (17+/162), Taenia spp. v 0,2 % (1+/434), Hymenolepis nana v 0,5 % vzoriek (2+/434). Z protozoí sme potvrdili cysty Giardia duodenalis v 13,4 % (58+/434) a kryptosporídiový antigén v stoliciach detí v 4,4 % vzoriek (19+/434). Vyšetrené vzorky sér detí potvrdili kvalitatívnydôkaz špecifických IgG protilátok proti Strongyloides stercoralis(3). Vzorky stolíc boli KAP metódou negatívne na prítomnosť lariev S. stercoralis. Pomocou nested PCR sme u detí potvrdili asembláže A, B Giardia duodenalis(4).Všeobecne najvyšší počet pozitívnych vzoriek bolo v skupine 6 – 9-ročných detí. Veľmi často sa vyskytovali zmiešané infekcie.

 

Diskusia a záver

Izolované komunity predstavujú najohrozenejšou skupinu obyvateľstva, kde infekcia sa mení v závislosti od socioekonomického statusu, zásobovania vodou, prítomnosti kanalizácie a hygienických návykoch ľudí žijúcich v týchto segregovaných komunitách, ako aj o ich ochote spolupracovať s pediatrami, so sociálnymi pracovníkmi a učiteľmi. Parazitózy môžu ovplyvniť mentálny a fyzický rast dieťaťa (malnutrície, anémie, strata hmotnosti, hnačky…). Okrem toho v súčasnosti neexistujú žiadne rutinné kontroly týchto parazitov u detí. Prácou sme chceli poukázať na metódy, ktoré by mohli byť zaradené do rutinných vyšetrení féces ľudí v laboratóriách, čím by sa skvalitnila diagnostika parazitóz.

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.
Konflikt záujmov: Autori vyhlasujú, že nemajú žiadny konflikt záujmov.

 

LITERATÚRA
1. Xiao L. Molecular epidemiology of cryptosporidiosis: an update. Experimental Parasitology 2010; 124: 80-89.
2. Cacciò SM, Beck R, Lalle M, et al. Multilocus genotyping of Giardia duodenalis reveals striking differences between assemblages A and B. International Journal for Parasitology 2008; 38: 1523 1531.
3. Štrkolcová G, Goldová M, Gajdošová K. Výskyt Strongyloides stercoralis u detí na východnom Slovensku. Pediatria (Bratisl.) 2017; 12(5): 225‑229.
4. Štrkolcová G, Goldová M, Maďar M, et al. Giardia duodenalis and Giardia enterica in children: first evidence of assemblages A and B in Eastern Slovakia. Parasitology Research 2016; 115: 1939-1944.