Biochemické zápalové markery

Abstrakt:

Zápal je všeobecná obranná reakcia tela proti rôznym škodlivým podráždeniam. Významným ukazovateľom zápalu je proteín akútnej fázy CRP – C-reaktívny proteín. Jeho koncentrácia sa zvyšuje najmä pri akútnych zápalových procesoch vyvolaných bakteriálnymi infekciami. Cytokín IL-6, prokalcitonín a presepsín sú markery určené na diagnostiku ťažko prebiehajúcich zápalov a sepsy.

Kľúčové slová: zápal, sepsa, CRP, prokalcitonín, interleukín-6, presepsín

*Všetky tabuľky, grafy a obrázky, ktoré sú súčasťou článku, nájdete v priloženom 
PDF súbore na konci štúdie.

Klinický význam
C-reaktívny proteín je nešpecifická reaktívna bielkovina akútnej fázy. Patrí medzi β-globulíny. Je syntetizovaný v pečeni, pričom signálom na syntézu je pôsobenie cytokínov IL-6, IL-1, TNFα. Má schopnosť aktivovať komplementový systém, viaže sa na fragmenty z rozpadnutých buniek, a tým chráni organizmus pred ich škodlivým účinkom. Jeho koncentrácia sa zvyšuje pri akútnych zápalových procesoch vyvolaných bakteriálnymi infekciami, pooperačnými stavmi alebo poškodením tkanív. Vzostup po navodení
reakcie akútnej fázy je rýchly – nastáva už po 6 hodinách. Maximálne hladiny dosahuje za 24 – 48 hodín. Ak nenastanú komplikácie, normalizácia nastáva v priebehu 4 dní. Pri bakteriálnych infekciách dosahuje CRP najvyššie hodnoty. Vírusové infekcie nie sú sprevádzané výrazným vzostupom (1).

Prokalcitonín je bielkovina syntetizovaná hlavne v pečeni, v menšej miere v neuroendokrinných bunkách čriev a pľúc, v monocytoch a makrofágoch. Stimulom na jeho syntézu sú hlavne baktériové endotoxíny
(lipopolysacharidy), ale aj cytokíny – TNF-α, IL-6 (2). Je markerom ťažko prebiehajúcich zápalov – sepsa, viacorgánový dysfunkčný syndróm MODS, infekcie sprevádzajúcich popáleniny. Pomáha odlíšiť akútnu bakteriálnu infekciu od iných typov zápalu. Lokálne bakteriálne infekcie nespôsobujú jeho zvýšenie. Vylučuje sa obličkami, ľahká a stredne ťažká renálna insuficiencia nemá vplyv na jeho hladinu (3).

PCT môže byť zvýšený aj pri niektorých neinfekčných stavoch:

 

PCT môže byť zvýšený aj pri niektorých neinfekčných  stavoch:

 • prolongovaný alebo závažný kardiogénny šok
 • prolongované závažné abnormality orgánovej perfúzii
 • alobunkový karcinóm pľúc a medulárny karcinóm štítnej žľazy
 • včase krátko po závažnej traume, veľkých chirurgických zákrokoch, závažných popáleninách
 • liečba, ktorá stimuluje uvoľňovanie prozápalových cytokínov
 • novorodenci do 48 hodín

Interleukín-6 je cytokín so širokým spektrom funkcií, ktorý vykazuje aktivitu v B-bunkách, T-bunkách, krvotvorných kmeňových bunkách, hepatocytoch a mozgových bunkách. Produkcia IL-6 je vyvolaná náhle
pri akútnych zápalových reakciách spojených so zranením, úrazom, stresom, infekciou, neopláziou a ďalšími závažnými stavmi. IL-6 je užitočný pri hodnotení závažnosti SIRS (syndróm systémovej zápalovej
odpovede organizmu), sepsy a septického šoku. IL-6 je užitočným včasným markerom na detekciu neonatálnej sepsy. V literatúre sa uvádza, že zohráva úlohu pri chronických zápaloch, napríklad reumatoidnej artritíde, čo treba brať do úvahy pri hodnotení  akútnych zápalových stavov u týchto pacientov (4).

 • Hodnotenie závažnosti SIRS, sepsy, septického šoku a určenie ďalšej prognózy
 • Diagnostika neonatálnej sepsy

Presepsín (sCD14-ST) je fragment glykoproteínu CD14 a vzniká ako výsledok zápalovej reakcie spôsobenej infekciou. Glykoproteín CD14 je exprimovaný na povrchu membrány monocytov, makrofágov, granulo- cytov, kde slúži ako receptor komplexov lipopolysacharidov  (LPS) a LPS viažucich  proteínov (LPBP). Je lokalizovaný v blízkosti toll-like receptora 4 (TLR4). Naviazaním  LPBP komplexu  na CD14 sa aktivuje TLR4 – špecifická prozápalová  kaskáda, a tým sa spúšťa zápalová reakcia hostiteľa proti infekčnému agens. Komplex LPS-LPBP-CD14 je uvoľňovaný do cirkulácie a vplyvom plazmatických proteáz štiepený na subtyp sCD14-ST-presepsín.
Presepsín slúži na diagnostiku a prognózu sepsy a posúdenie miery závažnosti septických stavov. Koncentrácie sú signifikantne vyššie u pacientov s bakteriálnou infekciou ako u pacientov  bez infekcie (5, 6).

 • < 200 ng/l   Sepsa vylúčená
 • < 300 ng/l   Systémová infekcia nepravdepodobná
 • < 500 ng/l   Systémová infekcia (sepsa) možná
 • < 1 000 ng/l Zvýšené riziko nepriaznivého vývoja
 • ≥ 1 000 ng/l Vysoké riziko progresie (ťažká sepsa/septický šok) Riziko 30-dňovej  mortality ako pri APACHE  II > 25

 

Indikácia

 • Skorá diagnostika sepsy
 • Monitoring priebehu ochorenia

 

Predanalytické informácie

CRP, PCT, IL-6 – odber do štandardnej biochemickej  skúmavky so separačným gélom. Po odbere treba čo najskôr doručiť do laboratória.
PCT – stabilita v sére 24 hodín, po tomto čase parameter môže byť vyšetrený, len ak sérum bolo do 24 hodín zmrazené.
Presepsín – skúmavka ako na KO (K-EDTA) do laboratória doručiť vzorku do 4 hodín od odberu.

 

Metóda vyšetrenia

CRP – imunoturbidimetrické stanovenie
PCT, IL-6 – elektrochemiluminiscenčná  imunoanalýza (ECLIA) Presepsín – chemiluminiscenčná imunoanalýza (CLEIA)

 

Interferencie

CRP – hemolýza, silný zákal
PCT, IL-6 – silná hemolýza, silný zákal
Presepsín – hemolýza, zákal

 

Kód vyšetrenia

CRP – 4571, PCT – 4488, IL-6 – 4474, Presepsín – 44421

 

Dostupnosť vyšetrenia Centrálne laboratórium Bratislava Centrálne laboratórium Košice

 

Literatúra

 1. Masopust J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. Část II. Praha: Karolinum; 1998: 493–494.
 2. Lenártová R. Prokalcitonín – kvantitatívne stanoveni Labor Aktuell. 04/08, 14–16.
 3. Maruna P. Pokalcitonin. Praha: Triton; 2003.
 4. IL6 Interleukín-6. Návod na použitie. Roche Diagnostics. 2010-02.
 5. Available from: <http://presepsin.com/clinical-performance.html.>.
 6. Available from: <http://www.pathfast.eu/index.php?option>.