CINtec PLUS- naše skúsenosti

Abstrakt:

Karcinóm krčka maternica patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenie u žien na Slovensku. Cytologická diagnostika má nezastupiteľnú úlohu v časnej detekcii pred rakovinových štádií. Detekcia ľahkých a ťažkých dysplázií je v LBC efektívnejšia na rozdiel od tzv. konvenčnej cytológie a taktiež ponúka možnosť imunocytochemického vyšetrenia duálnou protilátkou Ki67 a p16. Previedli sme analýzu 81 vyšetrení, kde sme evidovali od jednej pacientky cytologické vyšetrenie a následne bioptické vyšetrenie krčka maternice. Výsledky preukázali, že vyšetrenie LBC pomocou duálnej protilátky nám ponúka lepšie odhadnutie rizika možného vzniku nádorovej proliferácie skvamózneho epitelu krčka maternice.

Kľúčové slová: Liquid-based cytológia (LBC), imunocytochémia, duálna protilátka CINtec PLUS, dysplázie, analýza.

Karcinóm krčka maternice tvorí druhú najčastejšiu rakovinu u žien vo svete i na Slovensku. V etiológii vzniku ochorenia zohráva rozhodujúcu úlohu pretrvávajúca infekcia vysoko rizikovými typmi ľudského papilomavírusu (HR HPV).

Včastná detekcia pred rakovinových štádií ochorenia, tzv. dysplázií (skvamóznych a glandulárnych) môže zásadným spôsobom redukovať výskyt rozvinutých foriem tohto ochorenia a znížiť tak mortalitu. Cytologická diagnostika má preto nezastupiteľnú úlohu v diagnostike tohto ochorenia.

Skríning rakoviny krčka maternice ponúka dve možnosti vyšetrenia:

  1. Cytologický test, ktorý je založený na mikroskopickom zhodnotení morfológie buniek, čo je pomerne lacná, senzitívna a špecifická metóda, avšak má svoje limity.

V súčastnosti máme dve možnosti vyšetrenia v cytológii steru z krčka maternice. Klasickú tzv. konvenčnú cytológiu, kde sa ster odobratý z krčka maternice natrie na podložné sklíčko, zafarbí sa a následne ho cytológ vyhodnotí vo svetelnom mikroskope. Liquid-based cytológiu (LBC), kde sa ster odobratý z krčka maternice odoberie do špeciálneho média vo vyjálke a následne spracováva v laboratóriu. LBC ponúka na rozdiel od konvenčnej cytológie viac možností ako len morfologické vyhodnotenie, medzi ktoré patria HPV testy, vyšetrenie na chlamýdie a neisseria gonorrhoea, prípadne stanovenie iných molekulárnych markerov. Detekcia ľahkých a ťažkých stupňov skvamóznych intraepiteliálnych lézií je v LBC signifikantne efektívnejšia pre vyššiu kvalitu vzoriek a možnosť imunohistochemického vyšetrenia duálnou protilátkou Ki67 a p16.

  1. Genetické vyšetrenie steru na HR-HPV, kde sa stretávame s vysokou prevalenciou najmä u mladých žien, z ktorých väčšina infekciu spontánne eliminuje, táto metóda je však finančne náročnejšia.

 

Imunohistochemické vyšetrenie duálnou protilátkou p16 a Ki67.

Proteín p16 INK4 hrá kľúčovú úlohu v regulácii G1-S prechodu v bunkovom cykle. Over-expresia tohto proteínu je priamo spojená s onkogénnou transformáciou cervikálnych buniek.

Ki67 je labilný non-histónový nukleárny proteín proliferačne aktívnych buniek. Detekciou p16 a Ki67 imunohistochemickým farbením duálnou protilátkou sa zvyšuje záchyt závažných foriem skvamóznych intraepitelových lézií.

V našom laboratóriu sme previedli analýzu spolu 81 vyšetrení, kde sme evidovali od jednej pacientky cytologické vyšetrenie a následne aj bioptické vyšetrenie krčka maternice.

Výsledky analýzy:

  • 16 pacientiek s cytologickým záverom ASUC, z nich všetky boli imunohistochemicky p16/Ki67 negatívne a následne v bioptickom vyšetrení boli bez verifikovanej cervikálnej intraepitelovej neoplázie alebo s ľahkým stupňom cervikálnej intraepitelovej neoplázie (CIN I).
  • 17 pacientok s cytologickým záverom ASC-H, z nich 16 bolo imunohistochemicky p16/Ki67 pozitívnych a následne v bioptickom vyšetrení bolo 14 z nich verifikovaných ako stredne ťažká až ťažká cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN II-III), 1 pacientka ako ľahká cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN I) a jedna pacientka bola bez dysplázie.
  • 39 pacientiek s cytologickým záverom LSIL, z nich bolo 7 imunohistochemicky p16/Ki67 pozitívnych a následne u všetkých siedmych bola biopticky verifikovaná stredne ťažká až ťažká cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN II-III).
  • 9 pacientiek s cytologickým záverom HSIL z nich boli všetky imunohistochemicky p16/Ki67 pozitívne a u všetkých bola biopticky verifikovaná stredne ťažká až ťažká cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN II-III).

 

hsil-p16ki67  hsil-cin-iii-p16-ki-67-_1

hsil-cin-iii-p16-ki-67-_2 hsil-cin-iii-p16-ki-67-_3

p16ki67

Záver

Imunohistochemické vyšetrenie LBC pomocou duálnej protilátky CINtec PLUS p16/Ki67 nám ponúka lepšie odhadnutie rizika možného vzniku nádorovej proliferácie skvamózneho epitelu krčka maternice. Kombinácia dvoch markerov p16 a Ki67 sa zdá byť užitočným pomocníkom pri diagnostike high-grade dysplastických lézií s možným potenciálom malígnej transformácie. Pozitivita imunohistochemického vyšetrenia nás nabáda k nevyhnutnému doplneniu genetickým vyšetrením na HR HPV (mRNA E6/E 7) a tým napomáha k zlepšeniu celkového manažmentu pacientky.

 

Literatúra

  1. DeMAY RICHARD. The Pap Test. Singapore: American Society for Clinical Pathology, 2005. 352 s. ISBN 0-89189-420-9.

2. HORÁČEK, JAROSLAV – KOBILKOVÁ, JITKA. Gynekologická cytodiagnostika. Praha: Maxdorf Jessenius, 2013.     136 s. ISBN 978-80-7345-327-5.

3. SOLOMON, DIANE – NAYAR, RITU. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. Second Edition.             China: Springer, 2004. 191 s. ISBN 0-387-40358-2.