Prístup slovenských žien k problematike rakoviny krčka maternice

Abstrakt:

Zhodnotený prístup slovenských žien k problematike rakoviny krčka maternice z hľadiska ich informovanosti a spokojnosti s gynekologickou
odbornou starostlivosťou ukázal spokojnosť s lekármi, dostatočné znalosti o potrebe preventívnych gynekologických prehliadok,
o ich význame a cieľoch. Ukázal významné rezervy v potrebe edukácie žien v zmene ich motivácie absolvovať preventívne vyšetrenie.
Kľúčové slová: preventívna gynekologická prehliadka, cytológia, HPV.

Úvod

Rakovina krčka maternice je ochorením s významnou možnosťou prevencie, ktorá je možná iba dobrou organizáciou preventívnych gynekologických prehliadok, na ktorých sa ženy pravidelne zúčastňujú. Percento žien, ktoré na Slovensku absolvuje tieto prehliadky, je veľmi nízke.

 

Metodika a súbor

Kvantitatívny prieskum systémom online a telefonického kontaktu 1 000 žien vo veku 15 – 63 rokov v auguste 2014 hodnotil prístup slovenských žien k preventívnym gynekologickým prehliadkam a k problematike rakoviny krčka maternice.

 

Ciele prieskumu

  1. Zistiť postoje a správanie slovenských žien v oblasti gynekologických prehliadok – bežných aj preventívnych.
  2. Zhodnotiť kritériá žien pri výbere gynekológa, ich očakávania a dôležitosti odbornej erudície.
  3. Stanoviť úroveň informovanosti v oblasti možnosti prevencie a spôsobov diagnostiky rakoviny krčka maternice.
  4. Analyzovať údaje o záchyte a vyhľadávaní informácií o rakovine krčka maternice.

 

Kľúčové zistenia

Ženy navštevujú ambulanciu gynekológa najčastejšie za účelom preventívnej prehliadky (74 %), alebo keď majú zdravotný problém (42 %) (obrázok 3). Gynekologickú prehliadku vníma ako nepríjemnú 34 % (obrázok 3), 59 % ju hodnotí neutrálne (obrázok 4). 75 % respondentiek deklaruje, že na preventívnu gynekologickú prehliadku chodí aspoň jedenkrát ročne. Ďalších 13 % opýtaných tvrdí, že preventívnu gynekologickú prehliadku absolvuje raz za dva roky. 75 % opýtaných si myslí, že odporúčaná frekvencia absolvovania preventívnych prehliadok je raz ročne, až 21 %, že je to 2-krát ročne (obrázok 2). Najčastejším dôvodom vedúcim k absolvovaniu preventívnej gynekologickej prehliadky je starostlivosť o svoje zdravie (82 %) (obrázok 5). Najčastejšou bariérou tých žien, ktoré gynekológa nenavštevujú, je absencia potreby tam chodiť, pokiaľ nemajú zdravotné problémy.

Respondentky navštevujú v 59 % gynekológa mužského pohlavia, 39 % opýtaných chodí k ženám. So stúpajúcim vzdelaním mierne stúpa preferencia lekárky oproti lekárovi.

Najdôležitejšie atribúty pri výbere gynekológa sú:

  • odbornosť, prax a skúsenosti
  • citlivý prístup
  • ochotná a zrozumiteľná komunikácia

U svojho súčasného lekára sú respondentky v spomínaných atribútoch spokojné na 90 %. Celkovo sú najspokojnejšie pacientky z najvyššej vekovej skupiny. Pri hodnotení prístupu počas poslednej preventívnej prehliadky sa vekové skupiny od seba líšia len v hodnotení ústretovosti lekára. Čím nedávnejšie sa preventívna prehliadka uskutočnila, tým pozitívnejšie bola hodnotená.

Pri hodnotení úrovne informovanosti v oblasti možností prevencie a spôsobov diagnostiky rakoviny krčka maternice oslovené ženy v 95 % menovali ako dôvod absolvovania preventívnych gynekologických prehliadok včasné zachytenie skrytých gynekologických ochorení (obrázok 3). Za súčasť preventívnej gynekologickej prehliadky označili respondentky odber buniek z krčka maternice na cytologické vyšetrenie v 79 % (obrázok 8). Znalosť odberu na cytologické vyšetrenie ako súčasti preventívnej gynekologickej prehliadky je výrazne vyššia vo vekovej skupine 31 – 50-ročných. Táto znalosť stúpa so zvyšujúcim sa vzdelaním. 60 % opýtaných spontánne menovalo cytológiu ako vyšetrenie určené na včasný záchyt možnej rakoviny krčka maternice. Podporene ju menovalo 89 % (obrázok 10). 1,5 % opýtaných spontánne pozná LBC (liquid based cytology), 42 % by ju preferovalo (obrázok 11, 13). Určité typy vírusov, ako napríklad HPV, menovalo 60 % žien ako rizikový faktor vzniku rakoviny krčka maternice (obrázok 9). Skúsenosti s očkovaním proti HPV dokumentuje obrázok 12. Skúsenosti s pozitívnym nálezom na krčku maternice má 12 % žien.

Pri hodnotení spôsobu záchytu a vyhľadávania informácií o rakovine krčka maternice 81 % oslovených žien zachytilo informáciu o rakovine krčka maternice. Najčastejšie to bolo na letákoch, v médiách a v časopisoch. Záchyt informácií stúpa vekom, vzdelaním a príjmom respondentiek (obrázok 15). Aktívne si tieto informácie vyhľadalo 71 % respondentiek. Vyhľadávali ich na internete, letákoch od svojho gynekológa alebo iného lekára. Výrazne viac žien si aktívne vyhľadávalo informácie, pokiaľ už mali skúsenosť s pozitívnym cytologickým nálezom. Za najdôveryhodnejšie respondentky pokladajú informácie od svojho gynekológa (88 %) a letáky alebo informačné materiály od lekára alebo z lekárne.

 

Závery pre prax

Povedomie žien na Slovensku o odporúčanej frekvencii absolvovania preventívnej gynekologickej prehliadky je na úrovni 75 % a rovnaké percento udáva, že aspoň raz ročne tento typ prehliadky absolvuje, čo je v príkrom rozpore so skutočným počtom žien, ktoré naozaj preventívnu gynekologickú prehliadku absolvujú (20 – 30 %). Potenciál na zvýšenie počtu žien, ktoré absolvujú preventívne gynekologické prehliadky, je vzhľadom na ich informovanosť naozaj vysoká. Ako zmysluplné sa javí apelovať na vôľu žien starať sa o svoje zdravie aj v období, keď práve nemajú žiadne zdravotné problémy. Pozitívna emócia („za niečo“) sa zdá byť silnejším motivátorom na absolvovanie preventívnych prehliadok ako negatívne pocity, ako je strach z rakoviny, či iného ochorenia, alebo pocit povinnosti.

Keďže znalosť odberu na cytologické vyšetrenie ako súčasti gynekologickej prehliadky je výrazne vyššia vo vekovej skupine 31- až 50-ročných (a rastie so zvyšujúcim sa vzdelaním), bolo by potrebné posilniť úroveň informovanosti zvyšných vekových skupín žien.

Na zvýšenie informovanosti sa javia letáky od lekára alebo z lekárne ako najvhodnejšie, pretože sa umiestnili ako prvý spontánne menovaný zdroj a po rozhovore s lekárom aj ako najdôveryhodnejší. Vhodnou komunikačnou cestou je tiež internet, keďže je pri aktívnom vyhľadávaní informácií pre respondentky najvýznamnejší a svojou intimitou umožňuje informovať o detailnom priebehu gynekologickej prehliadky, čo je dôležité najmä pre najnižšie vekové skupiny. Internet je tiež dôležitým zdrojom informácií o význame preventívnych gynekologických prehliadok a zmysle záchytu rakoviny krčka maternice a možnostiach klasickej a LBC. Vhodnou platformou na najjednoduchšie komunikačné kampane sa ukazujú časopisy a ženské magazíny.

Článok vznikol na základe výskumných aktivít v projekte, ktorý bol podporený v rámci OP Výskum a vývoj, s názvom: Dobudovanie technickej infraštruktúry v oblasti výskumu diagnostických postupov a metód v rámci včasnej diagnostiky najčastejších onkologických ochorení u žien, ITMS 26210120026, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.