newsLab 2015/1


Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je definovaná ako lymfoproliferatívne ochorenie zapríčinené klonálnou proliferáciou a akumuláciou malígne transformových, malých zrelých B lymfocytov v periférnej krvi, lymfatických uzlinách, slezine...


Cieľom tejto práce bolo vyvinúť a zvalidovať pracovné postupy pre metódy na stanovenie stopových prvkov meď a zinok v krvnom sére pre rutinnú diagnostiku v...


Cieľom práce bolo vyvinúť metódu stanovenia α-tokoferolu (vitamín E) na kvapalinovom chromatografe s trojitým kvadrupólom. Východiskový objem vzorky použitý na analýzu bol 50μl séra. Ióny boli...


Karcinóm krčka maternica patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenie u žien na Slovensku. Cytologická diagnostika má nezastupiteľnú úlohu v časnej detekcii pred rakovinových štádií. Detekcia ľahkých...


Primárne mucinózne karcinómy ovária sú pomerne vzácne novotvary patriace do kategórie tzv. nádorov z povrchového epitelu ovária. Histologicky sa jedná prevažne o karcinómy intestinálneho typu.  Z klinického hľadiska toto...


Steroid cell tumors are a group of sex cord-stromal tumors, which arise from ovarian stroma. Specialized stroma of the genital ridge is derived from sex cords...


Kvapavka- gonorea Gonorea je po chlamýdiových infekciách druhým najčastejšie diagnostikovaným pohlavne prenosným ochorením. Vyvoláva ju gram-negatívny diplokok Neisseria gonorrhoeae, ktorý  adheruje a preniká do sliznice, kde vyvoláva...


V sérach pacientov s idiopatickou zápalovú myopatiou (IIM) detegujeme autoprotilátky proti rôznym bunkovým štruktúram, ktoré sú úzko spojené s charakteristickými klinickými prejavmi ochorenia. Aj preto nám...


Vedecký zámer projektu ŠF ITMS 26240120038 „Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií“ Ľudevít Kádaši Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta...