newsLab 2015/1


Zhodnotený prístup slovenských žien k problematike rakoviny krčka maternice z hľadiska ich informovanosti a spokojnosti s gynekologickou odbornou starostlivosťou ukázal spokojnosť s lekármi, dostatočné znalosti o...


Autor popisuje v článku problematiku urolitiázy, rozoberá jednotlivé postupy chemickej analýzy močových konkrementov (MK) z pohľadu vhodnosti a možnosti diagnostikovať ojedinelé  alebo neznáme MK. Kľúčové slová: urolitiáza, mokrá cesta...


Revolučná metóda sekvenovania novej generácie (NGS) je založená na možnosti realizácie paralelnej sekvenačnej analýzy veľkého množstva DNA fragmentov. Chemický princíp v súčasnosti najpoužívanejších NGS technológií zahŕňa...


Úspešná izolácia nukleových kyselín a proteínov je základom mnohých laboratórnych genetických, biochemických, imunologických alebo mikrobiologických vyšetrení. V súčasnosti je k dispozícii široká škála extrakčných metód a výber tej správnej...


Sekvenovanie DNA je proces určenia presného poradia nukleotidov v molekule DNA. Zahŕňa rôzne metódy a technológie, ktoré determinujú poradie štyroch báz adenín (A), guanín (G), cytozín...


Metódy klasickej cytogenetiky, ako sú prúžkovanie alebo fluorescenčná in situ hybridizácia, si našli pevné miesto pri skríningu genetických abnormalít, ako aj pri hodnotení odpovede na...


Vedecký zámer projektu ŠF ITMS 26240120038 „Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií“ Ľudevít Kádaši Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta...


V sérach pacientov s idiopatickou zápalovú myopatiou (IIM) detegujeme autoprotilátky proti rôznym bunkovým štruktúram, ktoré sú úzko spojené s charakteristickými klinickými prejavmi ochorenia. Aj preto nám...


Kvapavka- gonorea Gonorea je po chlamýdiových infekciách druhým najčastejšie diagnostikovaným pohlavne prenosným ochorením. Vyvoláva ju gram-negatívny diplokok Neisseria gonorrhoeae, ktorý  adheruje a preniká do sliznice, kde vyvoláva...