Biomarkery nádorových ochorení prostaty a ich korelácia s multiparametrickým MRI vyšetrením

Abstrakt:

Cieľom tohto systematického prehľadu je vyhodnotiť vzájomné postavenie mpMRI a nových biomarkerov v diagnostike nádorov prostaty (PCa). V súčasnosti používané markery nádorov prostaty nevykazujú dostatočnú špecificitu a senzitivitu pri stanovení diagnózy. Na druhej strane „boom“ v podobe nových biomarkerov spravil skríning a surveillance komplikovanejšími. Práve multiparametrické MRI (mpMRI) a PIRADS 2.1. prinášajú významný benefit pri hodnotení PCa. Nové biomarkery v kombinácii s mpMRI ako diagnostický algoritmus umožňuje spresniť potrebu bioptického vyšetrenia pri klinicky významnom ochorení. Individualizuje sa tak ďalší terapeutický manažment u pacienta.