Hodnotenie početnosti, pozitivity a Ct hodnôt SARS-CoV-2 detekcie na Slovensku v čase pandémie COVID-19 – deti verzus dospelí jedinci

Abstrakt:

Vplyv infekcie SARS-CoV-2 na detskú populáciu v porovnaní s dospelými nie je doteraz presne objasnený. Detegované prahové hodnoty cyklu (Ct) pri RT-qPCR SARS-CoV-2 diagnostike sú nepriamoúmerné vírusovej záťaži – test nepriamo kvantifikuje počet kópií vírusovej RNA vo vzorke. Cieľom tejto štúdie bolo determinovať a štatisticky podložiť možnú koreláciu medzi rozdielnymi priemernými Ct hodnotami a vekom pozitívne testovaných jedincov v kategorizovaných skupinách maloletých a dospelých.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2, COVID-19, pandémia, Slovensko, Ct hodnoty, deti, vírusová záťaž