Rozdielny trend ochorení na kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu na Slovensku v prvých dvoch dekádach 21. storočia

Abstrakt:

Distribúcia ohnísk i trendy incidencie kliešťovej encefalitídy (KE) a lymskej boreliózy (LB) v krajoch Slovenska počas prvých dvoch dekád 21. storočia napriek spoločnému vektorovi kliešťovi Ixodes ricinus sa výrazne odlišujú. Kým KE má viac ohniskový charakter prevažne na západnom Slovensku a juhu stredného Slovenska a mierne rozptýlenie na východnom Slovensku, LB je rozšírená s rôznou incidenciou po celom Slovensku. Trend incidencie KE je výrazne stúpajúci v krajoch ležiacich v chladnejších a vlhkejších horských oblastiach a mierne klesajúci v nížinných krajoch. Trend incidencie LB je len v jednom kraji v súlade s trendom KE, v ostatných 7 krajoch rozdielny, resp. aj opačný. Výsledky poukazujú na rôzne pôsobenie biotických i abiotických faktorov na pôvodcu KE, ktorým sú vírusy rodu flavivirus, ako na pôvodcu LB, ktorým je komplex baktérií Borrelia burgdorferi sensu lato.