Kazuistika neurosyfilisu u 50-ročného pacienta 15 rokov po sérologickej konfirmácii infekcie Treponema pallidum

Abstrakt:

Syfilis je ochorenie vyvolané spirochétou Treponema pallidum. Ochorenie prebieha v niekoľkých štádiách, pričom posledné terciárne štádium syfilisu nastáva približne o 10–20 rokov po infekcii asi u tretiny neliečených pacientov. Klinicky sa môže prejaviť ako gumatózny syfilis, neurosyfilis alebo kardiovaskulárny syfilis.

V kazuistike je dokumentovaný zriedkavý prípad terciárneho štádia syfilisu u 50-ročného pacienta, u ktorého bola diagnóza syfilisu stanovená pred 15 rokmi. Pacient bol prijatý na Neurologickú kliniku pre nešpecifické neurologické ťažkosti v zmysle slabosti dolných končatín a dyzartrie. Po MRI vyšetrení, likvorovom a sérologickom vyšetrení autochtónnej produkcie protilátok proti Treponema pallidum bola stanovená diagnóza neurosyfilisu. Pacient bol preložený na Kliniku infektológie a geografickej medicíny. Po antibiotickej, kortikoidnej a analgetickomyorelaxačnej liečbe s rehabilitáciou u pacienta dochádza k zlepšeniu stavu. V čase preloženia na Oddelenie dlhodobo chorých bol pacient bez úplného vyliečenia ad integrum.

Kľúčové slová: Treponema pallidum, syfilis, neurosyfilis, encefalomyelitída