Analýza lipofilných kvasiniek Malassezia spp. v klinických vzorkách

Abstrakt:

Lipofilné kvasinky Malassezia spp. patria medzi komenzálne mikroorganizmy na povrchu kože zdravého človeka aj zvierat. Pre ich rast sú esenciálne lipidy, ktoré musia prijímať z vonkajšieho prostredia, preto kolonizujú najmä tie časti kože, kde je obsah mastných kyselín vyšší. Vplyvom endo- a exogénnych faktorov často dochádza k ich premnoženiu, prípadne až k ochoreniu Pityriasis versicolor. Identifikácia spočíva najmä v mikroskopickej analýze vzoriek a ich následnej kultivácii. Cieľom práce bol náš záujem a pokus o určenie druhového zastúpenia lipofilných kvasiniek v 48 náhodne vybraných vzorkách. Klinické vzorky pochádzali od pacientov z celého Slovenska. Metódou MALDI-TOF sa nám z vybraných izolátov podarilo druhovo určiť len 1 vzorku, sekvenovaním podľa Sangera to bolo 84 % izolátov. K najčastejšie izolovaným druhom patrili: M. sympodialis, M. globosa, M. slooffiae, M. restricta a M. furfur.

Kľúčové slová: Malassezia spp., Pityriasis versicolor, MALDI-TOF, sekvenovanie