Molekulárno-genetická charakterizácia kožných baktérií

Abstrakt:

Kožné baktérie majú  dokázateľný vplyv na zdravotný status hostiteľa. Všetky  ľudské  kožné  baktérie tvoria  so svojimi  génmi  unikátnu nadstavbu ľudského genómu. Vďaka detailným analýzam pozitívnych a negatívnych asociácií medzi  baktériami kože  a zdravím  hostiteľa môže  byť odhalené pozadie niektorých kožných ochorení spojených s kožnými  baktériami vo väčšej či menšej miere.  Tieto poznatky sme potenciálne schopní využiť pri prevencii a liečbe  kožných chorôb pomocou alternatívnej cielenej génovej terapii.  Na dosiahnutie tohto  cieľa je nevyhnutné vykonať kompletnú molekulárnogenetickú analýzu nepatogénnych kožných baktérií a dokázať ich spojenie so zdravotným statusom hostiteľa. Avšak tieto bakteriálne druhy nie sú bežnými laboratórnymi druhmi a preto  je nevyhnuté optimalizovať všetky  postupy analýzy.

Kľúčové slová: kožný mikrobióm, molekulárnogenetická analýza baktérií, kultivácia nemodelových bakteriálnych druhov, izolácia DNA

*Všetky tabuľky, grafy a obrázky, ktoré sú súčasťou článku, nájdete 
v priloženom PDF súbore na konci štúdie.

 

Úvod

Najväčším orgánom ľudského tela je koža.  Okrem svojej primárnej funkcie (fyzická bariéra medzi vonkajším a vnútorným prostredím tela,  ochrana tela  pred  nebezpečnými látkami a cudzími  škodlivými organizmami) je koža domovom pre  nespočetné  množstvo mikroorganizmov. Najväčšie zastúpenie majú baktérie. Spolu  s hubami, vírusmi  a malými eukaryotickými organizmami, ako sú roztoče, tvoria tzv. kožný mikrobióm.

Kožné baktérie boli a sú študované ako potenciálna príčina vzniku rôznych chorôb. Dnes však vieme, že mnohé z nich nemajú negatívny vplyv na zdravie  jedinca  či dokonca pozitívne ovplyvňujú hostiteľa. Bolo preukázané, že niektoré  baktérie pozitívne  ovplyvňujú imunitný systém hostiteľa tak, že dokážu imunitnú odpoveď modifikovať  a dopĺňať.  Napríklad dokážu zvyšovať efektívnosť T-buniek pri protizápalovej imunitnej odpovedi(16).

Koža  funguje  ako  osobitý ekosystém. Nachádza sa tu 1,8 m2   rôznych  habitatov, záhybov, invaginácií  a výklenkov, ktoré zabezpečujú nepravidelnú kolonizáciu kože rôznymi bakteriálnymi druhmi.  Zastúpenie bakteriálnych druhov  závisí od toho, aké  sú  podmienky v jednotlivých  lokalitách na koži. Rozlišujeme suché, vlhké a mastné miesta (obrázok 1). V oblastiach na koži, ktoré sú najviac vystavené vzduchu, prevláda kmeň Proteobacteria. Oblasti, kde sa nachádza najviac mazových žliaz, ako je chrbát a tvár, kolonizujú najmä  baktérie z kmeňa Actiniobacteria. Miesta  s najvyššou vlhkosťou, ako je chodidlo, sú pokryté hlavne baktériami z kmeňa Firmicutes. Okrem týchto  kritérií sa množstvo a rozloženie baktérií menia aj počas rastu a dospievania jedinca, v závislosti od životosprávy a miesta života(2,9,10).

Rovnováha medzi  ľudskými kožnými bunkami a kožnými baktériami je veľmi dôležitá. Taktiež je nevyhnuté, aby sa zachovala rovnováha medzi  bakteriálnymi druhmi  navzájom. Tzv. spontánna necielená dysbalancia môže  viesť až ku kožným ochoreniam. Necielenou dysbalanciou rozumieme zmenu v zastúpení kožných baktérií  na určitom mieste na tele. Táto  zmena môže byť vyvolaná  vystavením kože  nevhodným podmienkam, nevhodná životospráva alebo  dysbalancia môže  byť geneticky zakódovaná. Vedci sa snažia odhaliť dysbalanciu detailne a ak je to možné,  spojiť ju s určitým ochorením. Dnes  vieme,  že  napríklad ochorenie atopickej dermatitídy je spojené so znížením výskytu Staphylococcus a znížením celkovej diverzity kožných  baktérií.  Viac asociácií ochorenia s kožným mikrobiómom uvádza tabuľka 1(6,9,12) Cielená zmena mikrobiómu sa snaží využiť poznatky o poškodení rovnováhy  na liečenie  kožných  ochorení. Ak budeme  vedieť presnú príčinu  kožného ochorenia a bude  sa to týkať  dysbalancie  medzi   kožnými bunkami  a  baktériami na  koži, budeme vedieť  navrhnúť  najefektívnejšie liečenie ochorenia. Pod cielenou zmenou mikrobiómu sa skrývajú rôzne  prístupy.  Jednou z možností je genetická modifikácia kožných baktérií s cieľom zvýšiť tvorbu bakteriocínov, čo sa vykonáva  najčastejšie klonovaním do bakteriálnych plazmidov z kožných  baktérií, ktoré  sa nachádzajú na koži pacienta. Ďalšou  možnosťou je umelé zvýšenie počtu  chýbajúcich druhov baktérií na určitom mieste na koži(10).

Aby sme mohli pracovať s kožným mikrobiómom, musíme sa naučiť pracovať  s kožnými baktériami nachádzajúcimi sa na koži pacienta. Keďže to nie sú laboratórne kmene,  práca s nimi nie je triviálna. Je nutné  nájsť najefektívnejší postup práce. Všetky postupy od spôsobu odberu cez spôsob kultivácie, izolácie genomickej a plazmidovej DNA, identifikácie bakteriálnych druhov  a vyhľadávania bakteriálnych plazmi- dov a génov sú nevyhnuté optimalizovať.

Materiál a metodika

Na pokus boli použité stery z kože človeka  (vnútorná stra- na predlaktia a lakťová jamka, 4 zdraví ľudia, každý zo spôsobu odberu bol vykonaný nasledujúci deň, požiadavky na hygienu odberového miesta boli rovnaké  pre všetkých – sprchovať sa nami dodaným mydlom  maximálne 24 hodín pred odberom) a stery z kože bezsrstej myši pomocou sterilnej vatovej tyčinky Swab plastic stem (Sarstedt, Numbrecht, Germany). Tá sa namáčala do siedmich rôznych roztokov (MBGW (molecular biology grade water), NaCl (chlorid sodný), Tween-20 (polysorbate 20), PBS (fosfátový pufer), SCF (colony stimulating factor), EtOH (etanol) a NaCl + Tween-20) a sledovali sa prípadné rozdiely. Baktérie boli po odbere vysiate  na tuhé LB médium,  kde bolo možné separovať jednotlivé  bakteriálne druhy. Na namnoženie baktérií bolo použité tuhé a tekuté LB médium, pričom sa pozoroval výťažok. Boli zvolené tri prístupy izolácie bakteriálnej genomickej DNA, ktorých efektívnosť bola porovnávaná. Bakteriálne druhy sa identifikovali pomocou Sangerovho sek- venovania. Bakteriálna plazmidová DNA bola izolovaná použitím dvoch izolačných kitov, ktoré boli porovnávané medzi  sebou. Následne sa plazmidy  identifikovali  pomocou cielených PCR esejí. Množstvo DNA sa v každom z uvedených prípadov meralo pomocou prístroja Qubit®  2.0 Fluorometer.

Na vyhodnotenie dát pri porovnávaní výsledkov bol využitý štatistický nepárový one-tailed t-test,  ktorý porovnáva stredné hodnoty a je schopný porovnať  dve variácie  a pri hladine významnosti nami  zvolenej (5 %) určí, či je rozdiel  štatistic- ky významný, alebo  nie je. Nepárový t-test  bol zvolený z toho dôvodu, že jednotlivé  namerané koncentrácie sa navzájom neovplyvňujú.  Bola zvolená  one-tailed analýza,  lebo distribúcia koncentrácií bola iba v kladných hodnotách na osi X. Taktiež treba  uviesť, že všetky dáta  v rámci práce boli testované Shapirovým-Wilkovým  testom na to, aby sa potvrdilo, že pochádzajú z normálneho rozdelenia. Všetky dáta  mali charakter normálneho rozdelenia, takže  bolo možné používať parametrické štatistické testy.

 

Výsledky

 

Optimalizácia  spôsobu odberu baktérií z kože

Bola porovnávaná koncentrácia DNA, ktorá  bola  získaná použitím  rôznych  druhov  roztokov.  Do týchto roztokov  bola namáčaná vatová  tyčinka. Nulová hypotéza bola stanovená tak, že typ roztoku  nemá vplyv na množstvo získanej bakteriálnej DNA. Výsledky sú uvedené na obrázku 2 vľavo.

P-hodnota vzájomného porovnávania rôznych  druhov  roztokov sa pohybuje  nižšie  od hodnoty 0,05. V jednom prípade dokonca pod úrovňou 0,01. Z výsledku vyplýva, že roztok NaCl + Tween 20 nie je vhodný na tento  typ laboratórnej práce.

Medzi  ostatnými roztokmi sa nezistil  žiadny  významný štatistický rozdiel,  takže výber roztoku neovplyvní výťažok bakteriálnej genomickej DNA.

 

Kultivácia kožných  baktérií

Testovalo sa, či konzistencia LB média  a prítomnosť/neprítomnosť agaru má vplyv na výťažok bakteriálnej genomickej DNA. Bolo kultivovaných 13  nami  získaných bakteriálnych druhov, ktoré bolo nutné  namnožiť.

Nulová hypotéza bola stanovená tak, že typ kultivačného média  nemá vplyv na výťažok DNA. Výsledky porovnávania sú uvedené na obrázku 2 vpravo.

P-hodnota je na úrovni 0,4917, čo znamená potvrdenie nulovej hypotézy.

 

Izolácia bakteriálnej genomickej DNA

Experimentálne boli porovnávané tri postupy izolácie:

 1. Izolačný kit QIAamp® DNA Mini kit 250;
 2. 1. Optimalizovaný protokol izolačného kitu QIAamp® DNA Mini kit 250 (doplnenie pôvodného protokolu o teplotné šoky pred prvým krokom 5x striedanie 5 min 90 ºC/5 min –20  ºC);
 3. 2. Optimalizovaný protokol (zmena oproti pôvodnému protokolu – pufor ATL bol nahradený lyzačným roztokom; bol pridaný roztok lyzozýmu, roztok RNázy; pred pridaním proteinázy K bola pridaná hodinová inkubácia pri 37 ºC, po pridaní  pufra  AL bola  pridaná  30-minútová  inkubácia  pri 55 ºC a následne 30-minútová inkubácia pri 70 ºC).Vzájomné porovnávanie výsledkov demonštruje obrázok  3 vľavo. Nulová hypotéza bola stanovená tak, že typ protokolu nemá vplyv na množstvo izolovanej DNA. Výsledkom porovnania pôvodného protokolu s 1. optimalizovaným protokolom je P-hodnota na úrovni 0,3388.  Porovnanie pôvodného protokolu s 2. optimalizovaným protokolom dáva P-hodnotu na úrovni 0,0150  a porovnanie 1. optimalizovaného protokolu s 2. optimalizovaným protokolom dáva  P-hodnotu 0,0178.  Možno teda povedať, že nulová hypotéza sa zamieta v prospech 2. optimalizovaného protokolu, s ktorým sme boli schopní izolovať najväčšiu koncentráciu bakteriálnej genomickej DNA.Identifikácia získaných bakteriálnych  druhov pomocou

  Sangerovho sekvenovania

  Bakteriálne druhy boli identifikované pomocou klasickej metódy Sangerovho sekvenovania  16S  rDNA. Podarilo  sa nám  získať 12 rôznych  bakteriálnych druhov  – 7 zo sterov z kože človeka  a 7 z kože myši, pričom  dva druhy sa vyskytli aj u človeka  aj u myši. Jednotlivé druhy sú  uvedené v tabuľke 2.

   

  Izolácia bakteriálnej plazmidovej DNA

  Zo všetkých nami  získaných bakteriálnych druhov  bolo vybratých  šesť, z ktorých  sa izolovala plazmidová DNA. Boli porovnané dva izolačné kity DNA QIAprep Spin Miniprep kit a NucleoBond® Xtra Midi. Výsledky sú demonštrované na obrázku 3 vpravo.

  Nulová hypotéza bola tradične stanovená tak, že typ izolačného kitu nemá vplyv na množstvo izolovanej plazmidovej DNA. Hypotéza však bola vzhľadom na výsledky zamietnutá v prospech kitu NucleoBond® Xtra Midi.

  Identifikácia prítomných  plazmidov

  Jedným zo spôsobov, ako vyhľadať a identifikovať prítomné plazmidy, je použitie  cielených PCR esejí. Na tento  experiment  bol vybraný bakteriálny druh Staphylococcus epidermidis, v ktorom  sa vyhľadávali potenciálne prítomné vlastné plazmidy. Bolo navrhnutých šesť párov primerov na šesť rôznych plazmidov. Následne bolo všetkých šesť potenciálnych PCR produktov nanesených na agarózový gél (obrázok  4).

  Cielenými PCR esejami bolo možné identifikovať dva plazmidy prítomné v línii nami získanej baktérie Staphylococcus epidermidis.

   

  Diskusia

  Práca s baktériami, ktoré nie sú klasickými  laboratórnymi kmeňmi, je veľmi náročné. Každý krok si vyžaduje prácne optimalizovanie. Avšak bez toho by sme sa v tejto oblasti nemohli posunúť ďalej, preto má toto úsilie veľký význam. V mojej práci sú sumarizované najvhodnejšie postupy molekulárnogenetickej analýzy nepatogénnych nami získaných baktérií z kože. Bolo možné identifikovať najlepší postup práce.

  Optimalizácia spôsobu odberu kožných  baktérií  bola  východisková úloha pre ďalšie experimenty. Bolo vybratých sedem  roztokov,  do  ktorých  sa namáčala vatová  tyčinka,  na zvýšenie výťažku bakteriálnych buniek. Každá z látok má potenciál  pozitívne  ovplyvniť odber  baktérií.  Výsledky testovania vylúčili roztok NaCl + Tween 20, pretože sa preukázal ako nevhodný. Dôvodom  môže  byť rozdielna pH hodnota. Zatiaľ čo pH hodnota kože na predlaktí  po 24 hodinách po sprchovaní  a  nepoužití  žiadnych kozmetických  prípravkov  je od 5,12 ± 0,56 do 4,93 ± 0,45(11), tak pH hodnota roztoku  je 7,6. Medzi ostatnými látkami nebol štatisticky významný rozdiel. Na záver však bolo možné určiť MBGW ako najideálnejšiu látku, lebo s jej použitím  sme získali najmenšiu odchýlku v meraní, má chemické zloženie bez najmenších odchýlok v rámci rôznych laboratórií,  čím sa zabezpečí maximálna reprodukovateľnosť experimentu.Živné médiá,  ktoré  sa používajú  na kultiváciu baktérií, sa líšia svojím zložením a konzistenciou. Ak by sme potrebovali získať čo najviac bakteriálnych druhov, určite by sme zvolili rôzne  pôdy, experimentovalo by sa so zložkami a testovali by sa selekčné médiá. V našom prípade bola zvolená klasická LB pôda,  pomocou ktorej bolo možné získať dostatočné množstvo bakteriálnych druhov. Avšak experimentálne bolo zisťované,  či konzistencia kultivačného média  vplýva na výťažok bakteriálnej genomickej DNA. Nenašli  sa žiadne signifikantné  rozdiely medzi  týmito dvoma  prístupmi, preto možno povedať,  že konzistencia média  nemá vplyv na  výťažok bakteriálnej DNA.

  Ďalším krokom analýzy bola izolácia bakteriálnej genomickej  DNA na  následné určenie získaných bakteriálnych druhov. Na trhu sú dostupné rôzne izolačné kity, ktoré sa líšia svojou  špecifickosťou na určité  bakteriálne druhy, či schopnosťou  izolácie  grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií. Na našom pracovisku sa dlhodobo osvedčil izolačný  kit QIAamp® DNA Mini kit 250 od firmy Qiagen, preto bol zvolený ako východiskový, ktorý bol následne podrobený niekoľkým zmenám. Z výsledkov  vyplýva, že optimalizácie viedli k zvýšeniu výťažku bakteriálnej DNA, preto boli uvedené do praxe.

  Bakteriálne druhy boli identifikované pomocou sekvenovania  16S rDNA kódujúcej sekvencie. Táto sekvencia obsahuje vysokokonzervované úseky  s vysokou  medzidruhovou variabilitou, čo je dôvodom, prečo  je táto  sekvencia vhodná pri identifikácii  bateriálnych druhov(14,15). Na tento konzervovaný úsek  bolo navrhnutých niekoľko párov(13), z ktorých boli pre túto štúdiu  vybraté dva – 27F (5’-AGAGTTTGATCCTGGC- TCAG-3’) a 1492R (5’-GGTTACCTTGTTACGACTT-3’). Výsledkom bola úspešná identifikácia trinástich bakteriálnych druhov, ktoré  sú  uvedené v tabuľke 2. Z nich bolo  na  základe určených vlastností (nepatogenita a výskyt na  koži) vybratých šesť, z ktorých bola izolovaná plazmidová DNA. Z veľkej škály dostupných izolačných kitov boli vybraté dva kity, ktoré boli porovnávané. Na základe výsledkov sa ako lepší ukázal NucleoBond® Xtra Midi.

  Cielená  PCR esej je dobrým  nástrojom na  vyhľadávanie špecifických úsekov DNA vo vzorke. Práve týmto  prístupom boli vyhľadávané bakteriálne plazmidy  v našom experimente. Zo všetkých získaných druhov  bol vybratý iba Staphylococcus epidermidis preto,  že z druhov  nami  získaných má najviac opísaných vlastných plazmidov so  známou sekvenciou.  Navrhli sme šesť párov  primerov  na  šesť plazmidov. PCR produkty boli nanesené na gélovú elektroforézu, na ktorej bola úspešne identifikovaná prítomnosť práve dvoch bakteriálnych plazmidov pUR3036 a pSK103.

   

  Záver

  Na to, aby bolo možné uvažovať  o cielenej  zmene kožného mikrobiómu,  je potrebné najprv sa naučiť s nelaboratórnymi baktériami pracovať  čo najlepšie a najefektívnejšie. Na to nám slúžia  práve takéto experimenty, ktoré vymedzujú tie najlepšie metódy a postupy.

  Plazmidy,  ktoré  boli  týmto  postupom  získané, by mali byť následne analyzované a neskôr potenciálne využité  pri alternatívnej génovej  terapii.  Gén záujmu  by sa mohol  vkladať do tých plazmidov, ktoré by boli následne vložené späť do baktérie. Takto pozmenená baktéria by sa mala  ďalej analyzovať a študovať jej potenciálne opätovné osídlenie hostiteľského organizmu s cieľom zdravotného benefitu pre človeka pri liečení kožných  ochorení.

  Literatúra
  1. Alekseyenko AV, Perez-Perez GI, De Souza A. Community differentiation
  of the cutaneous microbiota in psoriasis. Microbiome 2013; 1(1): 31.
  2. Baviera G, Leoni MCH, Capra L, Microbiota in healthy skin and in Atopic
  eczema. Hindawau Publishing Corporation, BioMed Research International
  2014. ID 436921.
  3. Casas C, Paul C, Lahfa M, et al. Quantification of Demodex folliculorum
  by PCR in rosacea and its relationship to skin innate immune activation.
  Exp Dermatol 2012; 21(12): 906-10.
  4. Dawson TL. Malassezia globosa and restricta: Breakthrough understanding
  of the etiology and treatment of dandruff and seborrheic dermatitis
  through whole-Genome analysis. J Invest Derm Symp 2007; P12:
  15-19.
  5. Fahlen A, Engstrand L, Baker BS, et al. Comparison of bacterial microbiota
  in skin biopsies from normal and psoriatic skin. Arch Dermatol Res
  2012; 304(1): 15-22.
  6. Findley K, Grice EA. The Skin Microbiome: A focus on pathogens
  and their association with skin disease. PLoS Pathogens 2014; 10(11):
  1004436.
  7. Fitz-Gibbon S, Tomida S, Chiu BH. Propionibacterium acnes strain
  populations in the human skin microbiome associated with acne. J Invest
  Dermatol 2013; 133(9): 2152-2160.
  8. Gao Z, Tseng CH, Strober BE, et al. Substantial alterations of the cutaneous
  bacterial biota in psoriatic lesions. PLoS One 2008; 3(7): 2719.
  9. Grice EA. The skin microbiome: potential for novel diagnostic and
  therapeutic approaches to cutaneous disease. Seminars in Cutaneous
  Medicine and surgery 2014; vol 33.
  10. Kong HH, Oh J, Deming C, et al. Temporal shifts in the skin microbiome
  associated with disease flares and treatment in children with atopic
  dermatitis. Genome Res 2012; 22(5): 850-859.
  11. Lambers H, Piessens S, Bloem A, Pronk H, Finkel P. Natural skin surface
  pH is on average below 5, which is beneficial for its resident flora. Int
  J Cosmet Sci 2006; 28(5): 359-70.
  12. Tomida S, Nguyen L, Chiu B, et al. Pan-genome and comparative genome
  analyses of Propionibacterium acnes reveal its genomic diversity in
  the healthy and diseased human skin microbiome. MBio 2013; 4(3): 3-13.
  13. Weisburg WG, Barns SM, Pelletier DA, Lane DJ. 16S ribosomal DNA
  amplification for phylogenetic study. Journal of Bacteriology 1991;
  173(2): 697-703.
  14. Woese CR, Fox GE. Phylogenetic structure of the prokaryotic domain:
  the primary kingdoms. Proceedings of the National Academy of Sciences
  of the United States of America 1977; 74(11): 5088-5090.
  15. Woo PCY, Lau SKP, et al. Then and now: use of 16S rDNA gene sequencing
  for bacterial identification and discovery of novel bacteria in
  clinical microbiology laboratories. Journal Compilation 2008; 14(10):
  908-934.
  16. Zeeuwen P, Boekhorst J, van den Bogaard EH, Bacterial pathogenesis.
  Microbiome dynamics of human epidermis following skin barrier disruption
  2012. kap.7.