newsLab 2017/1

Obsah vydania

ISSN 2454-0021

Genetika

Mikrobiológia

Molekulárna biológia

Patológia

Uncategorized @sk


Predkladaná publikácia je komplexným dokumentom s najnovšími poznatkami z parazitológie určeným pre študentov medicínskeho i prírodovedného zamerania na pregraduálnej i postgraduálnej úrovni. Užitočné informácie sústredené v jednom dokumente...


Keďže tu máme prvú časť našej novej rubriky Novinky, názory a pohľady, na začiatok by som  chcel  v skratke charakterizovať  jej ciele.  Tie totiž  nespočívajú...


Preeklampsia (PE) je multisystémové ochorenie postihujúce 2 – 8 % všetkých tehotných žien a je jednou  z hlavných príčin maternálnej a fetálnej mortality a morbidity....


Malígny melanóm patrí v Slovenskej republike medzi nádory s neustále rastúcou incidenciou a mortalitou. Problematika malígneho melanómu bola a v súčasnosti je predmetom intenzívneho výskumu...


Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je klinicky a biologicky značne heterogénne ochorenie. Pacienti sa vo všeobecnosti rozdeľujú  na dve skupiny, a to na pacientov s indolentnou...


Mnohopočetný myelóm (MM) je lymfoproliferatívne ochorenie zasahujúce plazmatické B-lymfocyty. Je zaradený medzi monoklonálne gamapatie, pretože medzi jeho hlavné príznaky patrí produkcia monoklonálnych protilátok, ktoré značne...