Parazitológom z Medirexu, a. s. uverejnili odborný dokument v uznávanom medzinárodnom časopise

Abstrakt:

Laboratóriá MEDIREX GROUP poskytujú nielen rutinnú laboratórnu diagnostiku, ale naši odborníci sa venujú aj zlepšovaniu laboratórnej diagnostiky na základe aktuálnych vedeckých poznatkov. Z tohto dôvodu vám dávame do pozornosti publikáciu „Význam detekcie špecifických IgA anti-toxokarových protilátok pre determináciu humánnej toxokarózy“, ktorú vydalo vydavateľstvo Springer v odbornom karentovom časopise Folia Microbiologica koncom
roka 2017. RNDr. Vojtech Boldiš, PhD., prof. RNDr. František Ondriska, PhD. a Mgr. Simona Lipková predstavujú kolektív autorov, ktorí spracovali odborný spis.
Humánna toxokaróza je parazitárne ochorenie ľudí, ktoré zapríčiňujú larvy škrkavky psej/mačacej. V rámci patogenézy po určitej dobe migrácii lariev dochádza k tvorbe mnohopočetných granulómov o veľkosti 1 – 2 mm, ktoré sa tvoria najčastejšie v pečeni, pľúcach, ale tiež v srdcovom svale, obličkách, črevnej stene, mezentérnych uzlinách, pankrease, CNS a oku človeka. Inšpiráciou autorov venovaniu sa problematike toxokarózy bolo, že táto tkanivová helmintozoonóza patrí k najrozšírenejším infekciám v mnohých krajinách vrátane Slovenska a že presné určenie aktuálneho statusu nákazy u pacientov je stále problematické. Výskyt larválnej toxokarózy na Slovensku narastá v súvislosti sozvyšujúcim počtom psov a mačiek (najmä túlavých). Rutinná diagnostika humánnej toxokarózy je založená na detekcii špecifických protilátok triedy IgG ako pri väčšine tkanivových helmintóz. Pre rozlíšenie akútnej a chronickej infekcie však detekcia IgG špecifických protilátok nie je postačujúca. Z tohto dôvodu autori sérologickú diagnostiku humánnej toxokarózy rozšírili o dôkaz IgA anti-toxokarových protilátok. Výsledky štúdie potvrdili užitočnosť stanovenia IgA protilátok pre determináciu akútnej toxokarózy najmä u pacientov s vyššími hladinami celkových IgE protilátok čo bolo aj štatisticky potvrdené. Pre určenie akútnej infekcie parazitológovia potvrdili významné súvislosti medzi prítomnosťou anti-toxokarových IgA protilátok a zvýšeným počtom eozinofilov ako i prítomnosť IgG protilátok s nízkou aviditou u pacientov. Celý článok nájdete na webovej stránke https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12223-017-0572-1.