newsLab 2018/2


Myelodysplastický syndróm (MDS) tvorí heterogénnu skupinu klonálnych hematopoetických ochorení kostnej drene. Ochorenie definuje neefektívna hematopoéza, dysplastické zmeny krvných buniek a prítomnosť cytopénie v periférnej krvi....


Ľudské papilomavírusy (HPV) sa považujú za závažný etiologický faktor, zodpovedný za viac ako 99,7 % všetkých cervikálnych karcinómov, pričom 14 typov HPV je považovaných za...


Neuroendokrinní tumory představují heterogenní skupinu onemocnění s různou klinickou symptomatologií a etiopatogenezí. Tyto tumory vykazují nadměrnou produkci katecholaminů. Volné metanefriny v plazmě jsou preferová- ny...


Clostridium difficile s produkciou toxínov je najčastejším pôvodcom nozokomiálnych črevných infekcií. Kolitída vyvolaná C. difficile je infekčné ochorenie s rôznym stupňom závažnosti, môže prebiehať ako...


Vírus Zika (ZIKV) je flavivírus prenášaný komármi, ktorý bol prvýkrát izolovaný zo sentinelového makaka rézusa v ugandskom lese Zika v roku 1947. Tento doposiaľ málo...


Cystická fibróza (CF) je ako jedno z najčastejších závažných geneticky podmienených ochorení odôvodnene objektom výskumu s neustálym rozvojom diagnostiky a liečby. Najvýznamnejším pokrokom v starostlivosti...


Zistenie prítomnosti nádorovej DNA v cirkulácii onkologických pacientov prinieslo nové možnosti ich využitia v klinickodiagnostickej praxi. V nadväznosti na etablovanie nových metód umožňujúcich ich vysokosenzitívnu...


Nádorové bunky majú schopnosť špecifickej dediferenciácie a vďaka tomu môžu získať vlastnosti umožňujúce ich uvoľnenie z primárneho nádoru do cirkulácie, kde dokážu dlhodobo prežívať a...


Tyreoidální hormony hrají při vývoji plodu zásadní úlohu při růstu mnoha tkání, zvláště se to týká kostry a mozku. Během kritického období v prvním trimestru...