Molekulárna diagnostika Cryptosporidium parvum u pacienta zo Slovenska

Abstrakt:

Kryptosporidióza je významnou príčinou hnačkového ochorenia zvierat a ľudí na celom svete. Predovšetkým u detí, ktoré žijú v endemických oblastiach a ľudí s imunodeficienciou môže predstavovať vážne zdravotné riziko. V našom príspevku uvádzame prípad ľudskej kryptosporidiózy spôsobenej druhom Cryptosporidium parvum u 23-ročného pacienta s vysokou frekvenciou vodnatých hnačiek. Farbením podľa Ziehleho Neelsena sme potvrdili prítomnosť oocýst kryptosporídií a imunologickou metódou ELISA (Fecal) sme detegovali koproantigén vo vzorkách stolíc. Pomocou nested PCR s použitím vybraných primerov sme určili zoonotický subtyp IIdA15G1.

Kľúčové slová: Cryptosporidium parvum, Nested PCR, zoonóza

Úvod
Na Slovensku sú záznamy o výskyte ľudskej kryptosporidiózy zriedkavé. Prvý údaj pochádza z roku 1987, keď bolo diagnostikovaných sedem prípadov ochorenia spôsobených Cryptosporidium spp. u pacientov s HIV/AIDS(1). Druhý prípad bol zaznamenaný u dvoch súrodencov v roku 2013, z ktorých len sedemročný chlapec vykazoval klinické príznaky ochorenia. Pomocou DNA typizácie bol u týchto detí identifikovaný druh C. hominis(2). V súčasnosti sú známe aj ďalšie infekcie detí z rómskych osád či detských domovov na východnom Slovensku, ktoré boli vyvolané najmä druhmi C. hominis a C. muris(3). V našom príspevku uvádzame prvý prípad ľudskej kryptosporidiózy vyvolanej druhom C. parvum u imunokompetentného pacienta na Slovensku.

 

Vlastný prípad

Pacient, 23-ročný muž, v septembri 2018 prejavoval typické klinické príznaky kryptosporidiózy. Vo Fakultnej nemocnici v Košiciach bol 4 dni hospitalizovaný s bolesťou brucha, hnačkou a úbytkom hmotnosti. Počas hospitalizácie dostával pacient podpornú liečbu (diéta, infúzie). Po kompletnom vyšetrení nebol zistený pôvodca bakteriálneho ani vírusového ochorenia. Gastrointestinálne príznaky trvali 7 dní, potom sa stav pacienta postupne zlepšoval. Po hospitalizácii pacient priniesol vzorky stolice na Ústav parazitológie UVLF v Košiciach. Vzorku stolice sme vyšetrili flotačnou metódou podľa Fausta s negatívnym výsledkom. Následne sme zhotovili tenký náter stolice, ktorý sme ofarbili špeciálnym acidorezistentným farbením podľa Ziehleho-Neelsena. Mikroskopickým vyšetrením boli identifikované oocysty kryptosporídií, ktoré sa javili ako ružovo-fialové subsférické útvary na modrozelenom pozadí. Na potvrdenie suspektnej kryptosporidiózy sme urobili ELISA test na dôkaz koproantigénu s pozitívnym výsledkom. Na extrakciu DNA z pozitívnej vzorky sme použili komerčnú súpravu ZR Fecal DNA MiniPrep™ kit a následne sme izoláty podrobili genotypizácii pomocou úsekov génov SSU rRNA a GP60(4). Na základe nested PCR sme amplifikovali malú ribozomálnu podjednotku SSU rRNA, čím sme potvrdili druh C. parvum a následne pomocou sekvenácie génu GP60 sme určili zoonotický subtyp IIdA15G1.

 

Diskusia

V našom príspevku uvádzame prvý prípad ľudskej kryptosporidiózy vyvolanej druhom C. parvum subtyp IIdA15G1 u imunokompetentného pacienta na Slovensku. Dvadsaťtri ročný pacient v anamnéze uviedol prácu s teľatami na farme v obci Zemplínska Teplica (okres Trebišov). Pravdepodobný prenos infekčných oocýst nastal priamym kontaktom s infikovanými teľatami a následnou nedostatočnou hygienou rúk. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme sa rozhodli vyšetriť vzorky trusu teliat na farme v obci Zemplínska Teplica, kde sa pacient pracovne zdržiaval. Koproantigény boli potvrdené ELISA testom v 5/18 vzorkách trusu. PCR metódou sme zistili, že pozitívne izoláty patrili k zoonotických subtypom rodiny IIa a IId. Vo 4 vzorkách bol identifikovaný C. parvum IIdA17G1. V jednej vzorke bol potvrdený subtyp IIaA17G1R1(5). Z toho vyplýva, že teľatá predstavujú významný rezervoár zoonotických subtypov C. parvum aj pre imunokompetentných ľudí. Riziko hrozí predovšetkým poľnohospodárom, veterinárnym študentom a lekárom, zootechnikom a ostatným zamestnancom pracujúcim na farme, ktorí prichádzajú do kontaktu s hospodárskymi zvieratami.

 

Záver

Hovädzí dobytok predstavuje jeden z najčastejších zdrojov kryptosporidiózy u ľudí(5). Subtyp IIdA15G1, potvrdený na našom území, sa vyskytuje vo svete sporadicky a vyvoláva u pacientov miernu až stredne ťažkú hnačku. Zdokumentované prípady boli hlásené u ľudí a teliat v Ázii a Európe. Nato, aby sme pochopili molekulárnu epidemiológiu druhu C. parvum, je nevyhnutné identifikovať izoláty na úrovni subtypov. Niektoré zistenia naznačujú, že jednotlivé subtypové rodiny sú zoonotické a niektoré len antroponotické.

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.
Konflikt záujmov: Autori vyhlasujú, že nemajú žiadny konflikt záujmov.

 

LITERATÚRA

1. Čatár G, Sobota K. Cryptosporidiosis – parasitic intestinal infection. In: Reports of scientific Conference of the 5th Prowazels days, Komárno 1987; 21-23.
2. Ondriska F, Vrabcová I, Brinďáková S, et al. The first reported cases of human cryptosporidiosis caused by Cryptosporidium hominis in Slovak Republic. Folia Microbiol 2013; 58: 69-73.
3. Hasajová A, Valenčáková A, Malčeková B, et al. Significantly higher occurrence of Cryptosporidium infection in Roma children compared with non Roma children in Slovakia. Eur. Journal of Clinical Microbiology and Infection Diseases 2014; 33: 1401-1406.
4. Alves M, Xiao L, Antunes F, et al. Distribution of Cryptosporidium subtypes in humans and domestic and wild ruminants in Portugal. Parasitol Res 2006; 99: 287-292.
5. Mravcová K, Štrkolcová G, Goldová M, et al. Cryptosporidium parvum infection in Calves from animal farm in Slovakia. J Vet Med Res 2019; 6: 1169-1174.