newsLab 2019/1


Variant p. R577X v ACTN3 géne je jedným z najštudovanejších a najreplikovateľnejších variantov asociovaných s predispozíciou na športový výkon. Vplyvom vzniku predčasného stop kodónu v...


Na úvod sa rovno priznám, že tentoraz môj príspevok nie je úplne originálnym dielom vytvoreným len pre aktuálne vydanie časopisu NewsLab. Jeho podkladom je moja...


Kybernetické modely a ich simulácia nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v netechnických oblastiach ako medicína. Cieľom tohto článku je zhrnutie a prezentácia niektorých aplikácií kybernetiky pre...


Cieľom práce bolo sledovať vplyvy predanalytických faktorov ako zmrazenie, oneskorená a predĺžená fixácia na imunohistochemickú expresiu biomarkerov estrogénových receptorov, progesterónových receptorov a markeru bunkovej proliferácie...


Od objavenia vírusu hepatitídy C (HCV) v roku 1989 ako pôvodcu akútnej a chronickej hepatitídy C (HC) terapia tohto ochorenia značne pokročila. Liečba interferónom predstavovala...


HELLP syndróm je tehotenské ochorenie spájané s ťažkou formou preeklampsie, pričom termín HELLP je skratka používaná na opis klinického stavu, ktorý vedie k hemolýze, zvýšeným...


Malígny melanóm predstavuje nádor s výraznou heterogenitou nádorových buniek, určujúcich jeho agresívne .správanie. Akumulácia mutácií však vedie aj k vzniku neoantigénov, proteínov, ktoré sú schopné...


Adenokarcinóm pankreasu predstavuje 85 % všetkých nádorov pankreasu a len 1 % zo všetkých nádorov pankreasu je tvorených nádormi mäkkých tkanív. Liposarkóm patrí medzi najčastejšie...


Genomické údaje sa stávajú čoraz dostupnejšími vďaka pokrokom v sekvenčných technológiách. Analýza a interpretácia týchto údajov, hlavne genomických variantov, je kľúčová pre rozvoj personalizovanej medicíny....