Diagnostika rickettsiových infekcií ELISA testom vyvinutým na BMC SAV: Porovnanie s komerčnými testami na vzorke pacientov zo Slovenska

Abstrakt:

Cieľom tejto štúdie bolo overiť kvalitu a detekčnú schopnosť diagnostického antigénu Rickettsia akari pripraveného v našom laboratóriu (RaAg). Za týmto účelom sme vyšetrili 139 sér pacientov na prítomnosť IgG protilátok proti rickettsiám a porovnali s výsledkami dvoch komerčných ELISA súprav firiem Fuller Lab a Vircell. Štatistické ukazovatele ako citlivosť (92,9 %) a špecifickosť (76,8 %) naznačili, že test pripravený použitím RaAg je porovnateľný s komerčnými testami, a je teda vhodný na diagnostiku rickettsiových infekcií.

Kľúčové slová: rickettsiózy, ELISA testy, IgG protilátky

*Všetky tabuľky, grafy a obrázky, ktoré sú súčasťou článku, nájdete v priloženom PDF súbore na konci štúdie.

 

Úvod

Celosvetovo rozšírené rickettsiózy sú vektormi prenášané ochorenia, ktorých pôvodcom sú Rickettsie, obligátne intracelulárne baktérie. Rickettsie týfusovej skupiny R. typhi a R. prowazekii, pôvodca historicky známeho škvrnitého týfusu, sa prenášajú všami a blchami. Rickettsie zo skupiny purpurových horúčok (SFGR) sú prenášané najmä kliešťami. Vstupnou bránou je teda koža, odkiaľ sa rickettsie rozširujú krvným obehom a infikujú endotel, niekedy aj vaskulárny systém hladkého svalstva(1). Na Slovensku sú rickettsie prenášané najmä kliešťami Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus a D. marginatus (2). V r. 2011 bolo zriadené Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorého hlavným poslaním je uskutočňovať sérologickú diagnostiku infekcií spôsobených rickettsiami a Coxiella burnetii.

 

Materiál a metódy

Séra pacientov sme obdržali z ambulancií ošetrujúcich lekárov po celom Slovensku. Na detekciu IgG protilátok v ELISA a IFA (pri šedej zóne ELISA) testoch sme použili antigén Rickettsia akari (RaAg, R) pripravený na našom oddelení a komerčné ELISA kity Spotted Fever Rickettsia IgG (Fuller Lab, F) a Rickettsia conorii ELISA IgG/IgM (Vircell, V). Informácie o pacientovi (pohlavie, vek, bydlisko, diagnóza, klinické príznaky a zaklieštenie) uvedené na žiadankách sme využili pre štatistické vyhodnotenie významností (p ≤ 0,05) v priamej súvislosti s výsledkami testov
(http://www.openepi.com/RbyC/RbyC.htm). Následne sme zhodnotili citlivosť a špecifickosť (https://www.medcalc. org/calc/diagnostic_test.php).

 

Výsledky

Prítomnosť IgG protilátok voči SFGR bola potvrdená oboma komerčnými ELISA kitmi v 9 prípadoch. RaAg poskytol pozitívny výsledok pri 10 sérach, z ktorých 8 bolo v zhode s komerčnými testami. Len 1 sérum nebolo rozpoznané ako pozitívne. Náš test naznačil šedú zónu, a preto pozitivita bola potvrdená až s IFA. Všetky tri testy vykázali zhodu aj v neprítomnosť protilátok pri 88 sérach. Výsledky sa líšili len v 12 prípadoch, kde jeden z testov naznačil pozitívny výsledok a pri 30-tich šedú zónu. Následne bola vypočítaná citlivosť (pre R 92,9 %, F 100% a V 78,6 %) a špecifickosť (pre R 76,8 %, F 95,2 % a V 98,4 %) jednotlivých testov. Séroprevalencia bola signifikantne vyššia u pacientov nad 41 rokov (11,9 %), žijúcich v meste (8,6 %; p = 0,041) a u pacientov s pozitívnou symptomatológiou pre rickettsiózy (12,3 %; p = 0,006). Rozdiely v séroprevalencii pre opačné pohlavia (žena: 43,7 %, muži: 59,7 %) neboli štatisticky významné (p = 0,364).

 

Diskusia

Všetkými použitými ELISA testami sme potvrdili prítomnosť IgG protilátok voči SFGR u 5,8 % pacientov zo Slovenska. Na Slovensku by mohlo ísť o infekcie spôsobené R. helvetica, R. monacensis, R. slovaca alebo R. raoultii. Na porovnanie v Taliansku bolo detegovaných približne 1000 prípadov infikovaných Rickettsia conorii(3) a v Portugalsku 9 prípadov ročne na 100,000 obyvateľov(4). V Belgicku, Švajčiarsku, či vo Francúzsku boli diagnostikované infekcie s R. conorii priemerne u 50 pacientov ročne na 100,000 obyvateľov(5).
Naše výsledky potvrdzujú cirkuláciu Rickettsia spp. na Slovensku. Poukazujú tým aj na skutočnosť, že diagnostike týchto infekčných ochorení je potrebné venovať pozornosť, a to najmä
v prípadoch, keď príznaky ochorenia naznačujú pôvod infekcie.

 

Záver
ELISA test na diagnostiku rickettsiových infekcií založený na antigéne R. akari vyvinutom na BMC SAV poskytuje zodpovedné výsledky, ktoré sú zhodné s komerčnými testami, a to najmä v prípade ak sa výsledky v šedej zóne potvrdia s IFA. Poďakovanie: Práca bola podporená projektmi APVV-19-0066 a Vega 2/0021/21.

Konflikt záujmov: Autori vyhlasujú, že nemajú žiadny konfliktzáujmov.

 

 

LITERATÚRA
1. Masters EJ, Olson GS, Weiner SJ, et al. Rocky mountain spotted fever a clinician’s dilemma. Arch Intern Med 2003; 163: 769-774.
2. Špitalská E, Boldiš V, Košťanová Z, et al. Incidence of various tickborne microorganisms in rodents and ticks of central Slovakia. Acta virol 2008; 52: 175-179.
3. Raoult D, Lakos A, Fenollar F, et al. Spottless rickettsiosis caused by Rickettsia slovaca and associated with Dermacentor ticks. Clin Infect Dis 2002; 34: 1331-1336.
4. Oteo JA, Ibarra V, Blanco JR, et al. Epidemiological and clinical differences among Rickettsia slovaca rickettsiosis and other tick-borne diseases in Spain. Ann N Y Acad Sci 2003; 990: 355-356.
5. Komitova R, Lakos A, Aleksandrov A, et al. A case of tick-transmitted lymphadenopathy in Bulgaria associated with Rickettsia slovaca. Scand J Infect Dis 2003; 35: 213.